Låt inte inte fruktan styra dina val!

Låt inte fruktan styra dina val!

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2022-01-23
Lyssna (mp3) –HÄR
Mer skriven undervisning -HÄR-

Ps 11:1  För sångmästaren, av David. Till HERREN har jag tagit min tillflykt [chasa –  mitt skydd, mitt hopp]. Hur kan ni då säga till mig: “Fly som en fågel till ditt berg. 2  Se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på de rättsinniga.När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?”

Personligt:
Ett speciellt minne av Psalm 11. Jag fick vissa råd för många år sedan – i all välmening – men det var utifrån oro (fruktan) för framtiden. Att komma tillbaka till Gud och överlåta mitt liv till Jesus, innebar att jag stannade i Sverige. De perioder jag hade varit hemma under 80-talet (3 år av 10), liksom den här tiden in på 1990 arbetade jag som vårdbiträde nattetid på Vasa sjukhus. Mer och mer efterfrågades utbildning, vilket jag saknade och var en av dem som blev erbjuden betald utbildning till undersköterska. Runt omkring mig hördes nu: ”Det är klart att du tar chansen! …Du måste ha en utbildning. Du kommer inte att klara dig i framtiden annars”.
Jag levde under den här tiden i Psalm 11, för råden jag fick gav mig känslan: Fly! Fly! Du måste agera nu! Om det var Guds vilja, ville jag lyda men detta var inget som jag ville göra eller hade intresse av. Det kändes “stendött” (även om det var ett fint erbjudande). Som vanligt gick jag ner på knä på min böneplats, vid köksstolen och till Gud i bön. Jag fick svaret med en tydlig röst: ”Jag är mäktig att använda dig precis som du är”.
Å, vilken lättnad! Det var som ett tungt ok föll av mina axlar och jag var fri att tacka nej.
Jag kan konstatera så här över 30 år senare att Gud hade rätt. Hans ord är sant och det han hade talat om i löften innan den där dagen, har han redan uppfyllt under många år.

Nu tillbaka till bibeltexten.
Pilar i mörkret kan stå för falska anklagelser, hemliga planer eller lagar som stiftas med onda uppsåt emot Guds ord. I Psalm 64 skriver David:

Ps 64:3  Göm mig för de ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop. 4 Ty de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar 5 för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter de på honom utan att frukta. 6 De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt, de talar om hur de skall lägga ut snaror. De säger: “Vem skulle se oss?”7 De smider sina onda planer och säger: “Nu är vi färdiga med det vi tänkt ut!” Ja, människans hjärta och inre är outgrundligt. [Man avslöjar i förväg sina onda planer – känns kanske igen?] 8 Då skjuter Gud en pil mot dem, plötsligt blir de sårade. 9 De bringas på fall av sina egna tungor, alla som ser dem skakar på huvudet. [När de minst anar griper Gud in]

Nimrod – namnet betyder låt oss göra uppror – var en väldig jägare och den förste världshärskaren i Babel. Han brukar beskrivas som “en som jagade (och fångade) själar”. Det beskriver onda människors avsikter att ta kontroll. Hebreiskan betyder dominera, erövra [världen].

Samma bild återkommer med den vita hästen, i första sigillet/inseglet. Det beskriver helt säkert djävulens tjänare, som likt honom själv ”gör sig lik en ljusets ängel”.
Upp 6:1  Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: “Kom!” 2  Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra [Det betyder att han är framgångsrik].

Vad har man en båge till? Att skjuta pilar. Han, liksom alla antikrister, kommer att segra för en begränsad tid. Men Jesus kommer att döda och förgöra honom ”med sin muns anda” (2Tess 2:8). Den sanne Frälsaren JESUS KRISTUS kommer också på en vit häst men då för att göra slut på all ondska och upprätta Guds rike. Gud skjuter ”sin pil, sitt ord”.

Upp 19:11  Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12  Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor [kungars Kung, Segerfursten]. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13  Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är “Guds Ord”. [Tyranner tar andras liv – Jesus gav sitt liv]

Några kännetecken på… (kan ses i Ords 7-8 men också i många andra bibelverser)
Satans tillvägagångssätt: dolda planer, en dold agenda, smygvägar, knep, smicker och hot, att tala med kluven tunga, att ljuga och manipulera. Satans syften är alltid onda.
Guds tillvägagångssätt: öppenhet, ärlighet, sanning, ljus, uppmuntran och varningar. Guds syften är alltid goda.

2Kor 4:2  Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar [doleo] inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. ”Vi har ingenting att dölja!” skriver Paulus, med andra ord.

Förfalska, snärja [grek. doleo] Ordet kan användas på flera sätt.
”Vi blandar inte in mänskliga traditioner med det rena evangeliet (Hälsa RKK!?)
Vi förvrider inte Guds ord för att få egen vinst. (Hälsa vissa trosförkunnare?)
Vi använder inte Guds ord svekfullt för att snärja människor”
Om man välsignar något i församlingen eller kyrkan, som Gud säger är en synd eller avskyvärt inför honom. Då snärjer man människor med sin predikan och förfalskar Guds ord. Det är ett svek mot människor (och hindrar befrielse och frihet som Gud vill ge).

Grundvalarna (betyder också pelare) rivs upp.
Det kan gälla orättfärdiga lagar (grundlagar) som stiftas och leder till moralisk katastrof i samhället. Ytterst vill man hindra och tysta evangeliet.
Det gäller geografiskt om jordplattorna som rör sig, så att det blir jordbävningar på plats efter plats. Profetiorna talar om båda sakerna. Gud låter ofta tecken ske synligt för alla, samtidigt som det sker andligt i den osynliga världen – bara uppenbarat för oss som tror och läser Bibeln. (Ett exempel är Israel).

Det står om Abraham..
Hebr 11:9  I tron levde han som främling, i det utlovade landet…
10  Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. [Liksom Abraham väntar vi på det fullkomliga, eviga och orubbliga som Gud har berett med grundvalar som aldrig kan rubbas]

Rådet som man gav David när man ville rädda honom var: ”Fly, fly!”
Men David hade redan flytt till Gud. Han kände till Guds löften i förbundet till Abraham om Messias, precis som alla andra andra judar.

Luk 1:72 (Sakarias profetia och påminnelse) Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, 73  enligt den ed han gav vår fader Abraham, 74  att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, 75  i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar.

I nästa vers i Psalm 11 uttrycker David en orubblig trygghet i Gud.
4  HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn.

David hade ”flytt som en fågel”, en gång. Han visste vilka konsekvenserna kan bli när man drivs av fruktan gör val utifrån fruktan och följer sitt eget förstånd istället för att lita på Gud.

Bakgrunden (jag har gjort en sammanfattning)
Gud hade räddat David från kung Saul gång på gång. David hade till och med kunnat döda Saul vid ett tillfälle men han gjorde inte det, för han visste att det inte var rätt inför Gud. Men en dag uttrycker David ändå tvivel och handlar utifrån fruktan.
1Sam 27:1  David sade till sig själv: “En dag kommer jag i alla fall att mista livet genom Sauls hand. Det är bäst att jag flyr till filisteernas land. Då måste Saul upphöra att längre söka efter mig över hela Israels område, och så kommer jag undan hans hand.”

Mycket riktigt så slutade Saul att förfölja David och han fick lugn och ro. Det såg ut som ”framgång” för David… men det var inte Gud som hade uppmanat honom att fly till Israels fiender filisteerna.

Filisté betyder bland annat de kringflackande, de vilseledande.
Filistéernas kung Akish lät David och hans folk bo i staden Siklag som betyder: Mått som pressar ner, ett mått som trycker ner (att självmant gå in under ett betryck?). David och hans män livnärde sig på plundringståghan måste kompromissa med sanningen inför filistéernas kung om sina plundringar och han dödade alla i byarna som han plundrade för att ingen skulle kunna avslöja honom.

Det som David gjorde här, var motsatsen till att gå i tro. Satan kan förvirra genom en skenbar framgång, ”lugnt och skönt” – men konsekvenserna kommer ikapp.
1Sam 28:1  Vid den tiden samlade filisteerna sina krigshärar för att strida mot Israel. Akish sade till David: “Du vet väl att du med dina män måste dra ut med mig i krig.” 2  David svarade Akish: “Då skall du själv få se vad din tjänare kan uträtta.” “Då så”, svarade Akish, “du skall bli min livvakt för alltid.”

Davids beslut att fly och göra ett val utifrån fruktan var att han nu skulle befinna sig på fel sida i striden. Han var på väg att strida mot sitt eget folk, Israel.

Räddningen för David blev att de övriga filisteiska furstarna vägrade låta David delta i striden. De litade inte på honom. Han var ju en israelit och en duktig krigare. Med facit i hand kan vi förstå att det var Gud som räddade David här. Vi ska komma ihåg att David var förföljd på grund av att han hade sagt ja till Guds kallelse. Det hade gett honom många fiender. Gud vakade över David och ingav helt säkert i deras sinne att stoppa honom och han fick återvända till Siklag. Där mötte nya problem.

1Sam 30:1  När David tillsammans med sina män kom till Siklag på tredje dagen hade amalekiterna trängt in i Negev och in i Siklag. De hade intagit Siklag och bränt upp det i eld. 2  Kvinnorna som var därinne, både små och stora, hade de fört bort som fångar, men de hade inte dödat någon. De hade sedan givit sig av.

Amalek /amalekiter står i Bibeln som en bild för det köttsliga och gudsfientliga – det som Satan använder för sina onda syften.
Amalek var den förste som anföll israeliterna efter uttåget från Egypten. Han anföll de trötta och svaga. Mose hade sagt:
5Mos 25:17  Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen, när ni drog ut ur Egypten. 18  Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad.

Amalekiter härstammade från Esau som betyder den som agerar. Han beskrivs som ohelig och oandlig (Hebr 12:16). Han uppfyllde orden i 2Tim 3:4: ”de skall älska vällust (njutning) mer än Gud”. Då tar man lätt på Guds helighet.

Saul – vem var han egentligen? Han som var orsaken till att David hade flytt? Saul var folkets ”bönesvar” på ropet efter en kung som hedningarna hade. “Vi vill vara som alla andra”. Gud hade sagt till sin profet Samuel: ”Det är inte dig de har förkastat utan det är mig det är mig de har förkastat”
Att förkasta Herren som kung är detsamma som att förkasta JESUS.

Gud lät ändå Saul få alla förutsättningar för att klara uppdraget. Det står att Guds Ande kom över honom och förvandlade honom men vi läser senare att Saul ”vände sig bort från Herren” och han ”förkastade Guds ord”. Saul blev istället en typ av ”antikrist”. Bland det sista han gjorde var att söka upp en andebesvärjerska, en spåkvinna. Han sökte svar i ockult mörker. Saul var helt styrd av fruktan.

Saul hade skonat amalekiternas kung och ”det bästa” från amalekiterna (1Sam 15). Den djupare innebörden i att skona något från amalekiterna var att låta en del av ondskan finnas kvar – som Gud hade befallt att utplåna. Det fanns inget gott där.
Nu hade amalekiterna rivit ner och bränt upp Davids hela räddningsplan (Siklag) – men allt får tjäna Guds syften! Det är som en levande beskrivning av:

Gal 6:7  Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. 8  Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång (Siklag), men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

”På tredje dagen” (hade filisteerna trängt in i Siklag). Vad händer innan “tredje dagen”, uppståndelsen? Korsfästelse och död. Det talar om att köttets syndanatur korsfästs och Kristus lever i oss.

Alla grät hejdlöst.
1Sam 30:6  David kom i stor fara, ty folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos HERREN, sin Gud.

Här kom vändningen i Davids liv, som ledde till verklig trygghet och seger! David måste hamna i en situation som var för svår att klara av – omöjlig att ta sig ur på egen hand. Det var dags att vända om och ”så i Andens åker” igen. David kunde inte ens göra sig fri från fruktan på egen hand – men Guds närvaro [Guds kärlek] driver ut fruktan (rädsla) 1Joh 4:18. Gud är enda räddningen. Vi måste alla lära oss att alltid gå till Gud i bön.

Det var ingen idé att fortsätta sörja över misstagen längre. Det bästa var att direkt vända sig till Herren. Nu låter David Herren gå före och leda.

1Sam 30:7  David sade till prästen Ebjatar, Ahimeleks son: “Bär hit efoden till mig.” Då bar Ebjatar fram efoden till David. [efoden tillhörde översteprästen. Den var en förebild och påminnelse på den kommande Messias, vår store Överstepräst Jesus] David frågade HERREN: “Skall jag jaga ifatt denna rövarskara? Kan jag hinna upp den?” HERREN svarade honom: “Jaga ifatt den, ty du skall hinna upp den och befria alla.”

Vilka sanningar! Felaktiga val och köttsliga planer har gjort att många har förlorat sin familj. Men att fastna i grämelse hjälper ingen.
Låt Gud ta över – han kan vända allt till seger!

1Sam 30:9  Då gav sig David i väg med sina sexhundra man, och de kom till bäcken Besor, där en del av dem tvingades stanna kvar. 10  David fortsatte förföljelsen med fyrahundra man, ty tvåhundra man stannade. De var för trötta för att gå över bäcken Besor.

De 200 som stannade, fick vakta deras förråd och de som gick vidare kunde lägga ner en del av sina bördor, för att lättare ta sig framåt.

11  Ute på fältet fann de en egyptier, som de tog med sig till David. När de hade givit honom bröd att äta och vatten att dricka 12  och dessutom givit honom ett stycke fikonkaka och två russinkakor att äta, kom livsanden tillbaka till honom. På tre dygn hade han nämligen varken ätit eller druckit. 13  “Vem tillhör du och varifrån är du?” frågade David honom. “Jag är en egyptisk pojke, tjänare åt en amalekitisk man”, svarade han. “Men min herre övergav mig för tre dagar sedan, för jag blev sjuk. 14  Vi hade trängt in i den del av Negev som tillhör kereteerna och i det område som tillhör Juda och i den del av Negev som tillhör Kaleb, och vi hade bränt upp Siklag i eld.” 15  David frågade honom: “Vill du föra mig ner till denna rövarskara?” Han svarade: “Om du lovar mig med ed vid Gud att inte döda mig eller utlämna mig åt min herre, så skall jag föra dig ner till denna rövarskara.”
Övergiven på grund av sjukdom och svaghet? Det är ganska lätt att förstå hur och vem hans ”herre” hade varit – en ond och obarmhärtig ”herre” (en amalekit). Utan mat och vatten i tre dagar och nära att dö men han hade alltså deltagit i att bränna ner Siklag. David hade kunnat ta hämnd men han handlade inte längre utifrån sitt eget förstånd. Nu var han ledd av den Helige Ande och han fick rädda egyptiern till livet. Guds barmhärtighet och godhet – Andens frukt – blev synlig genom David.

1Sam 30:18  Och David räddade allt vad amalekiterna hade tagit. Han räddade också sina båda hustrur. 19  Ingen saknades, varken liten eller stor, inte någons son eller dotter, inte heller något av bytet eller något annat av det som de hade tagit med sig. Allt förde David tillbaka.

David vann seger över Amalek i den här striden – som ett eko av hans personliga seger över köttet, när han sökte Guds hjälp och ”hämtade styrka hos Gud”.

Allt som fienden hade erövrat fick David och hans armé återta i Guds kraft och under Andens ledning – men köttets gärningar [Siklag] var utplånat.
Så länge vi ”sår i köttets åker” kan vi inte tjäna Gud. När vi vänder om och ”sår i Andens åker” – låter Gud ta över och leda med sin Ande – kan vi vara redskap för att rädda andra.
Gud välsignar dig för att kunna välsigna andra genom dig!

1Sam 30:21  När David kom tillbaka till de tvåhundra man som hade varit för trötta att följa honom och som därför hade fått stanna kvar vid bäcken Besor, gick dessa för att möta David och det folk som han hade med sig. Då gick David fram till folket och hälsade dem. 22  Men alla onda och illvilliga män [hebr. barn av Belial – djävulens barn, värdelösa, onda, förstörare] bland dem som hade följt med David tog till orda och sade: “Eftersom dessa inte följde med oss, skall vi inte ge dem något av bytet som vi har räddat. Var och en av dem får bara ta med sig sin hustru och sina barn och gå sin väg.” 23  Men David svarade: “Så skall ni inte göra, mina bröder, med det som HERREN har gett oss. Han bevarade oss och gav i vår hand denna rövarskara som kom över oss. 24  Och vem vill lyssna på er i fråga om detta? Nej, sådan deras lott är som drar ut i striden, sådan skall deras lott vara som stannar vid trossen. De skall dela lika.”

Hur såg de ”onda männen” på segern och bytet?
Detta har vi åstadkommit, det är vi som har segrat i vår styrka! Vi är stora och starka!
Hur såg David på segern och bytet?
Detta har Herren utfört åt oss. Det är i hans kraft och suveräna ledning som vi har segrat! Vi har inget att berömma oss av! Vi berömmer oss av Herren!

Jesu ord är som en parallell (jag tog upp det tidigare i bibelstudiet om Ords 31).
Matt 10:41 Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. 42 Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.”

Det finns många som tjänar i det tysta (vid trossen), utan människors uppmärksamhet. Det finns bedjare ”i det tysta” som bara Gud vet om. Om du stöder och ber för en missionär i din ensamhet, kan du få samma lön som missionären ute på fältet (vid fronten) Det är inte motivet för att be men Gud lönar som han vill.

Vi kanske anklagar oss själva eller låter fiendens anklagelser påverka oss: ”Jag gör för lite, jag borde göra mer…” Här förstår vi hur Gud ser på oss. Vi räknar så lätt med det som syns och hörs men Gud ser allt och han ser till hjärtat.

David delade inte bara lika mellan dem vid fronten och dem vid trossen (förrådslägret). Han skickade gåvor till alla vänner och alla städer som han hade varit innan när han flydde för Saul.
Tacksamhet till JESUS gör oss generösa!

1Sam 30:26  När David kom till Siklag, sände han en del av bytet till de äldste i Juda, sina vänner, och lät säga: “Se, detta är en gåva till er av bytet från HERRENS fiender.” (Efter rätt sida i striden)

Det var i den här striden när filisteerna anföll Israel som Saul blev dödad. Det var slutet för honom som kung. Vem ville få David på fel sida i den striden, så att han skulle fastna i en snara och inte komma in i Guds kallelse med sitt liv? Vem hade ingjutit fruktan i David?
Vi vet svaret. Det var Satan, djävulen, människans fiende.

Ords 3:26  Ty HERREN skall vara din förtröstan, han skall bevara din fot för snaran.

På 90-talet hade man en ledarskapskonferens (GLS) där Bill Hybels talade och visade på den nedåtgående statistiken i kyrkorna. Han mer eller mindre ropade ut: ”Ni måste göra något nu! Agera nu! Annars finns det inga kyrkor kvar om x antal år!(Det såg hopplöst ut)
Han kunde lika gärna ha sagt: ”Fly! Fly! Handla nu! Ni måste agera nu!”
Där fanns ingen uppmaning att söka Gud eller ödmjuka sig och söka Guds ledning och vilja. Inget om att gå in i bön och söka den helige Andes ledning. Nej, man skulle köpa böcker och driva församling som (vinstdrivande) företag med stora ord och stora visioner [fantasier]… Man ropade nu inte efter bedjare utan efter entreprenörer. Det som hände var att mängder av ledare och pastorer började följa Hybels och senare Rick Warrens program. Idag börjar man ställa sig på den globala [antikristna] agendans sida.
(Wikipedia) Entreprenörskap handlar både om att förverkliga idéer som kan ge ekonomisk vinning eller på andra sätt förbättra levnadsvillkoren för någon eller några personer men entreprenörskap handlar också om att våga ta risker för att skapa lösningar, att utveckla och organisera nätverk samt att se möjligheter…

Den nya pyramidstrukturen i församlingen passar som hand i handske i den globala agendans jättepyramid. Många andra kyrkor var redan påverkade av de tankarna från vänsterradikalt håll och öppna för oren andlighet. Politik och ”världens frågor” får där ersätta sann och sund biblisk teologi. Man gör sig ett med Agenda 2030 och ett urvattnat, ibland till och med falskt evangelium, som snärjer. ”Rädda klimatet” och politiskt inflytande, blir viktigare än människors frälsning. Är ”godhet” att lyda världens agenda eller att lyda Guds ord?

På ett forum för många år sedan frågade någon: ”Är det maktmänniskor som sväljer det här pyramidsättet att leda?” Jag svarade att “ja, det passar perfekt för maktmänniskor – i annat fall skapar det här programmet maktmänniskor”. Det uppmuntrar allt det köttsliga (jmf Amalek /amalekiten i oss) att ta för sig, tjäna pengar, stiga upp och styra över andra – “lita på dig själv”. Och tyvärr accepterar många kristna det av bekvämlighet. Det är ju bekvämt att någon säger vad man ska göra så man slipper be och söka Gud själv. Andra vill inte vara kritiska och tiger men är kvar i församlingen för man måste ju tillhöra någonstans..?
Måste man? Räcker det inte att ha sitt namn skrivet i Livets bok och be Jesus att leda till en sund (kanske liten) gemenskap?

Här riskerar kristna att ställa sig på fiendens sida – en del kanske redan är där – emot Jesu sanna efterföljare som har sin tillflykt hos Bibelns Gud. Vi ska inte fly av fruktan eller kompromissa med sanningen och inordna oss i en antikristen plan till en världsreligion. Gud kommer själv att döma allt i sin tid och han kommer att rasera alla mänskliga planer och byggen. Vi ska hålla oss till Bibeln och gå bönens väg, söka Guds ledning.

Ps 11:5  HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. 6  Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga, en glödhet vind är den kalk de får att dricka. 7  Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. De rättrådiga [de som står fast, står rakt, och litar på Jesu rättfärdighet] skall se hans ansikte.

Vers 6 på hebreiska och i KJ Bible säger: ”Över de ogudaktiga skall han regna snaror, eld och svavel,..”

Det är samma ord för snara som ”fågelfängarens snara”. Att arbeta emot Gud är att dra snaror över sig själv.

Herren prövar de rättfärdiga – han prövar äktheten i vår tro. Nu vägrade David att fly för hoten eller ge efter för skrämselpropaganda.
Han visste att ”Gud är mäktig att bevara mig och leda mig genom allt”.
Han hade lagt hela sitt liv i Guds hand och där var han trygg.

Vi ska inte frukta för framtiden eller ens för morgondagen, sa Jesus.
Matt 6:34  Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen…
…28:20 Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Vi ska inte frukta för människor.
Ps 56:12 (David) På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?
Rom 8:31  Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?


Vi ska inte ens frukta för djävulen. Han ska frukta oss, för JESUS bor i oss.
1Joh 4:4 …ty han som är i er är större än den som är i världen.

De ogudaktiga har anledning att känna fruktan.
De gudfruktiga och alla som vänder sig till JESUS och “söker styrka hos Gud” är de trygga.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.