Sanningen gör oss fria

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen (Aletheia) och sanningen (Aletheia) skall göra er fria.

Sanning Aletheia betyder ”Uppenbarad realitet” på grekiska och den uppenbarelsen handlar om en person nämligen Jesus Kristus. Denna sanning kommer bara att befria oss om vi håller fast vid hans ord och det hela handlar om en process som tar tid.

Denna process som innebär att jag trofast håller fast och förblir i hans ord genom tron är kärlek. Det är Agapekärlek och det är Andens frukt.

Joh 14:21 Den som har mina bud (Läran) och håller fast vid dem (Vaktar)
han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig för honom.

Här ser du exakt samma sak men med andra ord
1/ Håller fast och vaktar på Jesu ord
2/ Vår respons i tro eller trofasthet är Agape (Kärlek)
3/ Hans respons är att uppenbara sig för oss (Mer Sanning – Ljus)

Vi var som träd som bär dålig frukt på grund av vår drivkraft (Gal 5:19-21) Den som lever ett sådant liv som en livsstil drivs av en andemakt. (Ef 2:1-3) Men nu skall den gamla roten huggas av (Korsfästas = Andens verk) och en ny rot planteras i våra liv nämligen Jesus Kristus – Kungen i Guds Rike.

Genom att Jesus Kristus mer och mer uppenbarar sig för oss får vi samtidigt lära känna Gud mer och mer. Sanningen uppenbaras och den nya roten (Kristus i oss) sätter oss fria från den gamla roten (Mörkret) som drev oss.

1/ En andemakt (Ef 2:1-3)
2/ Den andemakten tvingar oss till köttets gärningar (Gal 5:19-21)
3/ Den andemakten är åklagaren som står bakom förkastelse och fördömelse

Denna andemakt har ingång i våra liv genom syndens makt som bor i alla människor. Frälsning är alltså att sanningen om Jesus Kristus och dig själv uppenbaras. Du kommer både att få se vem Gud är och vem du själv är.

Jesus Kristus har redan övervunnit allt på Korset där han utgjöt sitt dyrbara blod för dig.

1/ Allt är redan fullbordat på Korset genom Nåden
2/ Men alla dessa löften måste tas emot i våra liv genom Tron

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

1/ Vi är alltså redan frälsta eller befriade (Dåtid)
2/ Men vi kan bara ta emot det genom Tron (Nutid)

Helandet handlar alltså om vårt innersta och inte om kroppsdelar i första hand. Jag tror att Helandet handlar om att din ande som var död kan nu bli ett redskap för Anden. Nu kan Gud som är Ande uppenbara sig för ditt innersta och sanningen kan alltså göra din själ fri. Den friheten eller den frälsningen har jag redan beskrivit kort.
1/ Fri från en andemakt (Ef 2:1-3)
2/ Den andemakt som tvingar mig göra köttets gärningar (Gal 5:19-29)
3/ Fri från den andemakt som anklagar mig med fördömelse och förkastelse

Nu nämner alltså Paulus den här kampen inom oss i Rom 7 där talar han om att syndens makt finns i oss (Rom 7:17) Syndens makt tvingar oss göra saker vi inte vill (Rom 7:19 + Gal 5:19-29) Det Paulus säger är att det onda finns samtidigt som det goda i mig. Men att frälsningen kommer genom vår Herre Jesus Kristus (Rom 7:21-25)

Så följer nu kapitel 8 och det finns ingen kapiteldelning i grundtexten. Det är alltså här den vers finns som vi så ofta citerar i kampen: Det finns ingen fördömelse! Hur många förstår den andliga kampen? Vad var det vi sa nu? Vi lever alltså i en process där Jesus Kristus redan har fullbordat allting på korset. Detta kan bara bli mitt genom att vi håller fast och vaktar i tro på hans ord.

Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. 5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

Gud som är domaren har sänt Jesus Kristus som ditt syndoffer som fördömer den syndens makt som bor i dig. Detta är alltså något som är fullbordat men som genom en process genom Tron blir en verklighet i ditt liv. Om vi inte förstår det här blir det kristna livet inte verkligt för dig det är inte Gud som fördömer dig (Rom 8:1) Vart kommer då den förkastelse och den fördömelse ifrån som jag upplever då? Den kommer ifrån den andemakt som redan är besegrad på Golgata. (Rom 8:3) Den kommer ifrån syndens makt som bor i oss som ännu inte är besegrad men är på väg att bli det genom Jesus Kristus vår Herre (Rom 7:21-25)

Guds Nåd är alltså Guds fullbordade verk genom Jesus Kristus. Bara genom Tron kan vi få del av den fullheten i våra liv och den segern sätter oss fria. Har vi förstått processen? Jag har sett att många fördömer och förkastar sig själva de tror att Gud gör det. Det är en fullständig okunskap och en skär lögn från Satan som plågar dig med dessa tankar.

Jesus Kristus är Guds plan och Guds nådegåva till oss och beviset på att han älskar oss och inte hatar oss. Men denna Nåd måste tas emot genom Tron och det är alltså en process som ibland innebär lidande för att öppna våra ögon.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

1/ Han måste tas emot genom Tron
2/ Då får vi auktoritet att bli Guds barn
3/ Guds barn får del av den Fullheten genom Tron
4/ De får det uppenbarat för sig vem Gud verkligen är.

Gud som är domaren har alltså istället för att döda oss gett oss nåden. Inte bara det utan även skänkt oss tron som en gåva. Det straffet som vi var värda drabbade Jesus Kristus! Det är oerhört viktigt för vår befrielse att vi tänker på det här.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta (Nya Roten i dig) sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Jag vill slutligen hänvisa till min senaste predikan där jag tog upp kriget i andevärlden. Hur både Tron och Samvetet verkar genom intuition. Både Gud och Satan verkar genom intuition i våra liv. Du upplever dig alltså både förkastad och anklagad genom en stark känsla av intuition. Men Gud ger Tron som Intuition också! Den vittnar om frihet och rättfärdighet i Jesus Kristus.

Evangeliet är alltså löften som bara kan upplevas som sanning för den som tror. Men för den som tror är det här alltså levande ord det är verksamma ord genom Anden. Det är dessa levande ord genom Anden som skall tränga igenom ditt innersta och besegra och ta bort förlåten. Det skall besegra mörkret och syndens konsekvens det skall kasta ut åklagaren och lysa upp hela vårt innersta.

Heb 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. (Gk: Otro) 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det tränger igenom och tar bort förlåten i vårt tempel som sitter mellan anden och själen. Det ersätter alltså fördömelsen i vårt samvete med rättfärdigheten som kommer igenom tron.

Evangeliet är alltså ett gott budskap om Jesus Kristus och hans verk. När Evangeliets löften uppfylls i våra hjärtan genom tron uppenbaras alltså Jesus Kristus och hans seger i oss. När Jesus Kristus det levande ordet dog för dig på Golgata kors revs alltså förlåten i templet. Paulus säger att när Guds Levande ord Jesus Kristus dog var det alltså tre underbara saker som skedde som vi kan få vara med om genom tron.

1/ När Jesus dog så revs Förlåten
2/ När Jesus dog så revs Skuldbrevet
3/ När Jesus dog besegrades Mörkret

Guds hemlighets fullbordan kan nu ske i Jesus Kristus  
Vi i honom (Joh 15:5)
Han i oss (Joh 15:5)
Jesus Kristus i oss är Guds hemlighet (Kol 1:27)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.