En god hustru

En god hustru

Elvor Ohlin
Mer skriven undervisning
Text: Ords 31:10-31
Texten står i ljusrött med fetstil. Övriga bibelord står med mörkare röd färg.

Vi kan få många tankar och bibelverser till oss, när vi läser Ordspråksboken. Jag säger inte att det här är enda tolkningen, bara mina tankar. Det viktigaste är att vi låter den gamla regeln “Låt skrift förklara skrift” gälla.

Texten är skriven av “Lemuel”, som anses vara ett symboliskt namn på Salomo. Lemuel betyder den som tillhör Gud, helgad åt Gud. Salomos beskrivning av en god hustru har en djupare profetisk mening, på samma sätt som vi ska förstå hans beskrivning av “kvinnan” i Predikaren. 1917 års översättning kan uppfattas som kvinnofientlig och tyckas märklig. Svenska Folkbibeln (SFB) har en bättre och riktig översättning som förklarar:

1917 års översättning:
Pred 7:27 då fann jag något som var bittrare än döden: kvinnan, hon som själv är ett nät, och har ett hjärta som är en snara, och armar som äro bojor. Den som täckes Gud kan undkomma henne, men syndaren bliver hennes fånge.
SFB:
Pred 7:27 ..Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Det är alltså en viss typ av kvinna som menas. Kung Salomo tog sig många hustrur och här finns säkert en bokstavlig betydelse. Många av Salomos kvinnor var från andra religioner och folk, som Gud hade varnat för. De kunde locka honom att tillbe deras avgudar (onda andar). Det var också det som hände med Salomo på äldre dar. Men den verkliga innebörden är andlig och det “bittra, snaror och bojor” står symboliskt för falska läror och religioner, som fångar och snärjer i synden.

Parallellen finns bland annat i “en trolös kvinna” (Ords 5), “den främmande kvinnan” (Ords 7), “dårskapen, en rastlös kvinna” (Ords 9) och slutligen “skökan Babylon” i Uppenbarelseboken där alla falska religioner samlas och samlar alla världens människor. Med den synen kan vi också förstå Salomos beskrivning av “en god hustru”, som är Jesu brud, församlingen, Guds folk, tack vare Guds evangelium.

Ords 31:10  En god [chail] hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd.

Hebreiska chail betyder (moraliskt) god, stark, full av kraft, tapper, dygdig, värdig. Är hon svårfunnen? Guds folk (Lammets brud) har oftast varit i minoritet. Likaså har Guds profeter varit ett fåtal medan det har funnits och finns gott om falska profeter. Vi läser om det genom hela Bibeln och Jesus förutsade att det kommer att fortsätta så.
Matt 24:11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12  Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken [grek. agape – Guds fullkomliga kärlek och trohet till honom] att svalna hos de flesta.
Matt 7:14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Frågan var man finner en god hustru, den troende, kan också dras till det som beskriver de yttersta dagarna. I liknelsen om den fattiga änkan och domaren sa Jesus:
Luk 18:7 Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem? 8 Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro [trohet] här på jorden?”
Vad för slags tro? Den bedjande (likt änkan) som inte ger upp, även om det kan verka som om Gud (domaren) inte hör. Hon bad om sin ”rätt”, dvs. löften – personliga eller generella – som Gud har gett av nåd. Den tron är trohet och högst värdefull inför Gud och varje människa som tillhör Jesus, är dyrbar för honom.

…11 På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting.
(1917 års översättn.) På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning kommer icke att fattas honom.

Jesus har bestämt att vi ska bära frukt. Utan honom kan vi ingenting göra, har han sagt. Om vi förblir i honom, förblir han i oss och vi bär frukt, som en konsekvens, (Joh 15). Eftersom det beror på relationen med Jesus, kommer bärgningen inte att fattas och hans namn blir då ärat genom oss.
Hebr 10:35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Hebr 6:10 Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. 11 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro (trohet) och uthållighet får det utlovade arvet.
Mycket görs för Guds verk som aldrig får bekräftelse eller uppmärksamhet här på jorden. Vi uppmanas att fortsätta tjäna Herren, för det är han som lönar var och en. Inget undgår Guds ögon och han är rättvis, om så hela världen är orättvis och det är Gud, som all ära ska ha.

12  I alla sina livsdagar gör hon honom gott, aldrig ont.

Vi misslyckas och vi kan falla i synd men vi kan inte fortsätta leva i medveten synd om vi älskar Gud och har gudsfruktan. Att vända om och bekänna sin synd, är också att göra det rätta eller det goda, i det fallet. Gud känner till våra brister, begränsningar och svagheter. Han lägger inga tunga ok eller omöjliga krav på våra axlar. Jesu ok är milt och hans börda är lätt (Matt 11:30). Guds nåd är den helige Andes kraft som kommer från honom. Den som anklagar och förtrycker är den onde (Satan), inte Gud.
Mika 6:8 Han (Gud) har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?

1Joh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd [synd (sing.), en syndanatur, en fallen natur. Vi är “syndare frälsta av nåd”], bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9  Om vi bekänner våra synder (konsekvens av att vi följer syndanaturen istället för att leva i det nya livet i Kristus), är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
1Joh 3:4  Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5  Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6  Den som förblir i honom syndar inte. [syftar på medveten och pågående synd – en livsstil – emot Guds vilja och bud, då vi försvarar synden] Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. (om ingen förändring sker i viljan och i livet, är tron inte äkta)

…13  Omsorg har hon om ull och lin (linne), och hennes händer arbetar med lust.

Mose lag säger:
5 Mos 22:11  Du skall inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans.
Prästerna i GT var helt klädda i linne.
Hes 44:17  När de kommer in i den inre förgårdens portar, skall de ta på sig linnekläder… 18  De skall ha huvudbonader av linne på huvudet och benkläder av linne runt höfterna. De får inte klä sig i något som gör att de svettas [“svett” står här för det köttsliga, oandliga].
Likaså är Lammets brud [den goda hustrun] klädd i vitt linne:
Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg [KJ rent och vitt linnetyg].Linnetyget är de heligas rättfärdighet. (Upp 19:8).
Linnetyget är Jesu rättfärdighet som vi får ikläda oss.

En av syndens konsekvenser var orden till Adam.
1Mos 3:19  I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd…
Att arbeta för vår försörjning är en skyldighet, om vi är friska och i arbetsför ålder. Sådana ansträngningar (ull) är gott och bra.
På det andliga området däremot, är våra ansträngningar för att nå en egen rättfärdighet, köttslig och illaluktande (svett).

Att blanda ull och lin på det andliga området, är detsamma som att försöka lägga till något till Jesu rättfärdighet (linne) genom egna ansträngningar (ull). Paulus skriver om sina landsmän och framför allt de religiösa ledarna som strävade efter att lyda lagens alla bud.
Rom 10:3 De känner inte rättfärdigheten från Gud (linne – Andens liv) utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet (ull – “svett”, köttslighet) och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.

Även vi som tror hamnar ibland i den “köttsliga strävan” och går in under lagen. Därför skrev Paulus till församlingarna i Galatien, som hade börjat vända tillbaka in under lagen, alltså egenrättfärdighet.

Gal 3:2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?

Genom andlig mognad och träning får vi urskiljning att hålla isär de två begreppen: egenrättfärdighet och Jesu rättfärdighet, kött och Ande, världens ande och Guds Ande. Genom urskiljning kan vi dra oss bort från lagiskhet och vi får be Herren att han befriar oss från den.
Hebr 5:13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. (Mjölk står för det som är lätt att äta: Jesus älskar dig, Gud är god, osv.) 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning (träning) har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.
Inte så att vi når en punkt här i livet när vi aldrig tar miste eller väljer fel. Fast urskiljningen borde öka ju mer vi lär känna Gud och bibelordet. Vi kan snabbare genomskåda det som inte är äkta. Vi slipper luras av en falsk lärare eller en villolära för vi ser att det inte stämmer överens med bibelordet. Vi vågar pröva det som sägs eller görs och ta den helige Andes varningar på allvar. Även den nyomvände/nyfrälste behöver få veta tidigt att det finns falska lärare och läror, så att de undgår dem.

…14  Hon är som en köpmans skepp, fjärran ifrån hämtar hon sin mat.

Hon (eller han) hämtar Guds ord, visheten ovanifrån. Guds mat är Guds ord. Hon gör sig av med (väljer bort) världens tankesätt och låter sig förnyas i sitt sinne genom den helige Ande (Rom 12:2) och Guds ord.
Jak 3:17 Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.
Att äta är att tro, att ta emot Ordet, att inspireras av Guds ord. Vi söker Guds vilja och vi får be om Guds kraft att lyda. Guds folk går frimodigt inför Guds tron och hämtar nåd i bön, åkallan, tillbedjan och tacksägelse.
Joh 4:34 Jesus sade: “Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.
Att hålla ut och hålla fast, är därmed att lita på att Gud både leder på rätta vägar och hindrar att vi går fel. Paulus sa vid slutet av sin levnad:
2Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

Gal 6:2 Bär varandras bördor [baros], så uppfyller ni Kristi lag.
Gal 6:5 Ty var och en skall bära sin egen börda [phortion].
Det finns bördor som vi ska hjälpa varandra att bära [baros – prövningar, sjukdom, dagens slit, motgångar]. Det sker praktiskt men framför allt i bön för varandra.
Det finns också en börda som ingen annan kan bära – ansvaret för vårt eget liv. Vi ska stå till svars en dag inför Gud och här är den personliga relationen med honom, tron och förtröstan på hans ord, det viktigaste av allt. Ordet phortion betyder soldatens egen rustning eller skeppets last (“som en köpmans skepp”). Det är sådant som vi är ämnade att bära.
Ordet för köpman (sachar) betyder en som reser och pendlar fram och tillbaka. Så behöver vi dagligen hämta Guds ord och mättas av det.

…15  Medan det ännu är natt stiger hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del.

Trots att det är en sen och mörk tid (natt) ger hon inte upp. Guds tjänare (män och kvinnor) ger mat i rätt tid. Det för oss till uppmaningen till Timoteus.
2 Tim 4:2 ..predika ordet, träd fram i tid (när det är lätt och öppet) och otid (om natten: i den svåra, mörka och onda tiden), bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen (en svår och mörk tid).

Vittnesbördet får inte tystna. Många försök har gjorts att förbjuda evangeliet och tysta Guds folk. Många har misshandlats och satts i fängelse men där har de fortsatt att vittna, medan andra har blivit martyrer för sin gudstro. Vi har förebilder i förföljelsen i Jerusalem (Apg 8). Istället för att tiga, spreds budskapet ut ännu mer i Judeen och Samarien: “De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet.” (Apg 8:4). I det fallet ska vi lyda Gud mer än människor och be om frimodighet men också om Guds vishet. Vi läser i NT om hur Gud ibland stängde en dörr och öppnade en annan (Apg 16). Tankarna går också till Jesu liknelse.

Matt 24:45  Om det finns en trogen och förståndig tjänare (en förvaltare med ansvar och trohet, en tjänare/tjänarinna), som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46  salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47  Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48  Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49  och han börjar slå (ord och falska anklagelser är som slag) de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, (sätter sig över andra, uppträder som ”herre” istället för tjänare, en varg i fårakläder som tar lätt på helighet) 50  då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51  och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder. (Ingen går ostraffad som så missbrukar Guds namn)

…16  Hon har planer på en åker och skaffar sig den, av sina händers förvärv planterar hon en vingård.

Missionsfältet ligger alltid varmt om hjärtat hos Guds folk. Att sprida evangeliet, starta nya församlingar och att nå de onådda folken är en hjärtesak. Det kan innebära att gå dit Gud sänder eller att “med sina händer” vara med i bön och givande på hemmaplan. På det sättet har man del i missionens arbete ute på fältet.

Jag tänker på när kung David fick leda sin armé att besegra amalekiterna, som hade rövat bort deras familjer och ägodelar (1Sam 30). Amalek står ofta som en bild för det köttsliga, oandliga, och det som djävulen använder till sina onda syften.
Många orkade inte följa med hela vägen ut i striden med David, utan fick stanna kvar “vid trossen” och vakta förrådslägret. Några i armén som kom tillbaka från fronten tyckte då att de inte skulle få del av bytet men David sa:
1Sam 30:24 Och vem vill lyssna på er i fråga om detta? Nej, sådan deras lott är som drar ut i striden, sådan skall deras lott vara som stannar vid trossen. De skall dela lika.”
Vi kan ta Jesu ord som en parallell:
Matt 10:41 Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. 42 Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.”

…17  Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar.

Att fästa upp sin klädnad var nödvändigt för att vara redo till tjänst och tjänande. Inget fick hindra. Kanske var det just det ordet som Jesus syftade på här:
Luk 12:35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.
…37 Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem.
Jesaja profeterade uppmuntran och tro till den som fruktar och känner sig svag och uppgiven.
Jes 35:3 Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän 4 Säg till de försagda: “Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.
Låt inte dina händer och armar vara kraftlösa. Ge inte upp i bön utan utgjut ditt hjärta inför Herren och lita på honom. Han ger kraft och styrka. Han är mäktig att rädda ur varje hopplös situation. Han hör dina böner. Låt oss ivrigt söka Herren och be till honom, som David.
Ps 40:2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

…18  Hon märker att hennes arbete går bra [KJ – hon smakar att hennes handelsvaror är goda /utmärkta], hennes lampa släcks inte om natten.
19  Hon sträcker händerna mot spinnrocken, och fingrarna fattar om sländan.

Guds löften uppfylls på hans vägar. Det Herren ger är gott och mättar den inre människan, mer värt än allt annat i den här världen. Här blir vi påminda om andra delen av versen vi läste innan.
Luk 12:35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.
Guds församling, bruden, har ljus/brinnande lampor i mörkret.
Ords 13:9  De rättfärdigas ljus lyser klart, de ogudaktigas lampa slocknar. (den ogudaktige är den som ringaktar Guds person)

Skökans ljus i Uppenbarelseboken slocknar. De ogudaktigas lampa slocknar eftersom de väljer att kompromissa med sin tro på Jesus som enda vägen till Gud och ger sig i lag med dem som förföljer Jesu efterföljare.
De frälsta som följer mängden dit, tar sig ut därifrån innan det är för sent. Johannes hörde en röst från himlen (Upp 18:4): Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.
Upp 18:23  och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän (världens rikaste företagare) var jordens stormän (hade makt), ty genom din svartkonst (pharmaceia) blev alla folk vilseledda. 24  I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden (förföljelse av Guds folk).”

Ljuset kommer av Andens olja och Gudsordet (Bibeln) så att den goda hustrun kan vara aktiv och tjäna sin Herre, fast timmen är sen. Hon har lärt sig att vara trogen i det lilla, i sin kammare.
Matt 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

20  För den betryckte öppnar hon sin hand, hon räcker ut sina armar mot den fattige [behövande].

Guds hjärta böjer sig till de minsta och är utgivande. Guds Andes inre påverkan och inspiration ger sig uttryck på samma sätt hos Guds folk: att gå i takt och se till till med de minsta.

Jakob var manipulativ och viljestark. Han hade stora problem med att låta Gud verka och tog gärna saken i egna händer, tills han stod inför en situation som var honom övermäktig. Efter kampen med Gud i Peniel, som betyder Guds ansikte, blev han förändrad. Tidigare hade han varit feg och självupptagen men efter gudsmötet, blev han förändrad och fick del av Guds hjärta: nu såg han till de minsta först.
1 Mos 33:13  Men Jakob svarade honom: “Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. 14  Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.”

21  Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer, ty alla i huset är klädda i scharlakansfärgad ull.

Här får ullen sin rätta betydelse. Fårullen talar om offerlammet och den scharlakansröda färgen är Lammets blod som renar från all synd. Det enda offer som behagar Fadern och är fullkomligt. Guds kärlek är bevisad i Jesus, Guds Son. När kärleken kallnar bevarar den goda hustrun, gudsfolket, Guds varma kärlek och sprider den. Hon förtröstar på Jesu rättfärdighet och dagliga omsorg. Kyla och vinter kännetecknar ändens tid, när kärleken kallnar. Villfarelser och falska religioner kyler ner.

Orden i Höga Visan har ibland uppfattats som ett skrivfel.
HV 5:10  Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland tiotusen. (Med andra ord: det finns ingen som han!)
Borde det inte stå “vit och ren”? Det är också sant men grundtexten har ordet röd (hebreiska adom), och vi förstår att det är med hänsyftning till Jesu blod som renar, befriar och skyddar.

…22  Täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur. 23  Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste.

Finaste linnet är som vi vet Jesu rättfärdighet som hon har fått ikläda sig. Purpur brukar ses som den konungsliga färgen. Hon tillhör kungars Kung och har konungslig värdighet. Jesus är känd, upphöjd, förhärligad och ärad. Porten var stadens domstol och en dag träder han fram som den rättvise Domaren.
Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

I porten hölls rådslag. Församlingens Herre, “den goda hustruns man” har många namn som beskriver vem han är. Ett av dem är Underbar i råd.
Jes 9:6 …På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.
(1917 års översättn.) …Underbar i råd

24  Linneskjortor gör hon och säljer, köpmännen förser hon med bälten. 25  Kraft (hebreiska: oz) och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer.

Guds församling sprider evangeliet om Jesu rättfärdighet som säljs utan pengar. Frälsningen är en byteshandel, där Jesus tar vår synd och vi får hans rättfärdighet. Den gudfruktige behöver inte frukta för framtiden. Hans/hennes liv är i Guds hand. Förtröstan på Gud ger styrka (oz) och frimodighet (oz).

26  Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. 27 Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja.

Paulus är skarp mot hycklare och falska lärare men tillrättavisar tålmodigt Guds barn. Sann gudsfruktan går inte ihop med ytlighet. Den tar Guds ord och ordningar på allvar. Visheten kommer ovanifrån och är både uppmuntran och förmaning.
1Tim 1:5 Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.

28  Hennes barn står upp och välsignar henne och hennes man berömmer henne: 29  “Många duktiga kvinnor har funnits, men du, du överträffar dem alla.” 30  Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt, men prisas skall den hustru som fruktar HERREN. 31  Låt henne få njuta frukten av sitt arbete och må hennes gärningar prisa henne i portarna.

Det yttre och det jordiska betyder inget emot den inre skönheten, som den helige Ande åstadkommer i en människa. Det handlar inte heller om yttre mängd, antal och storhet, utan om hjärtats tro(het). Goda förebilder uppskattas av nästa generation som följer dem. Jesus älskar sin församling och bekänner sig till den inför Fadern. De goda gärningarna vittnar om honom.
1Petr 2:12 Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.