Staden med murar och portar /Guds löften

Staden med murar och portar/Guds löften

Parousia Mission
28/11-2021
Lyssna -HÄR-
Fler Bibelstudier i text

Guds löften bär genom allt.
Nehemjas bok beskriver hur Guds folk levde i “stor nöd och vanära” i Jerusalem men hur Gud bygger upp igen och helar det som är brutet och nedrivet. Vi ska inte sopa problem under mattan utan våga se dem och gå till Gud med allt och påminna om Guds löften i bön. Det gjorde Daniel när han upptäckte Jeremias profetia om 70 års fångenskap (Dan 9:2), när tiden närmade sig och löftet om återupprättelse var inne. Det gjorde Nehemja och många andra som vi läser om i Bibeln. Nehemja var i fångenskapen i Babylon när han fick lägesrapport från Jerusalem.

Neh 1:3 De sade till mig: “De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerbruten och dess portar nerbrända.” 4  När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. 5  Jag sade: “O, HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. 6  Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat.
…8  Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sade: Om ni är trolösa skall jag skingra er bland folken.Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn skall bo där.

Vi förstår att Guds Ande hade rört Nehemja. Han hade tagit vara på Guds löften och bad enligt dem och visste att Gud skulle svara. Han var fylld av smärta för andras skull. Men än så länge kunde han inget göra utom att be – och invänta Guds ledning.

Jag älskar Guds löften! De bär genom allt.
Gud leder ibland genom smala och svåra passage men om vi håller ut vet vi att längre fram, kommer vi att kunna se tillbaka och säga: ”Gud är trofast. Han hjälpte genom allt”. Jag har berättat förut om att Jesus ledde mig på en väg som jag egentligen inte ville. Mer än gång sa jag: ”Jag vet att jag kommer att kunna se tillbaka och tacka dig en dag, men nu är det svårt”.

Neh 12:27  Och när Jerusalems mur skulle invigas, uppsökte man leviterna på alla deras orter och förde dem till Jerusalem för att hålla invignings- och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med cymbaler, psaltare och harpor.

Ps 66:5  Kom och se vad Gud har gjort, gärningar som väcker förundran bland människors barn. 6  Han förvandlade havet till torrt land, de gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. [På Röda havets andra strand kunde de se tillbaka och tacka Gud med stor förundran, både för sin egen frihet och att Gud stred och förgjorde deras fiender]

Gud kan ställa oss i omöjliga situationer…

  1. …för att hjälpa oss att släppa taget om våra egna tankar och planer och visioner. Vi kan ha lättare att lita på oss själva och på andra än på Gud. Mängder av kristna böcker är inte värda att läsa – ändå läser många kristna hellre dem [människors ord] än Bibeln [Guds ord].
    Vi har en kamp att utkämpa.
  2. …för att visa sin makt och härlighet när han gör det omöjliga.

Vi förstår kanske inte vad Gud gör eller varför – förrän långt senare.
Varför skulle exempelvis Job behöva lida så? Han förstod inte. Det var inte på grund av synd som hans vänner och familj påstod. ”Du måste ha syndat som har drabbats så här”.

Job 1:8  Då sade HERREN till Åklagaren: “Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.”

Det var Guds beskrivning av Job. Jodå, Åklagaren (Satan) hade nog sett… Gud ville göra ett djupare verk i sin tjänares liv. Det betydde att Job skulle lära känna Gud mer. Han skulle få ännu djupare rötter i Guds kärlek. Hans liv skulle bli ett ännu starkare vittnesbörd och han själv skulle få ett vittnesbörd att ge till andra. Men vägen dit var smärtsam och svår.

Petrus skriver om vad Guds löften betyder genom allt. Han visste!
2Petr 1:2  Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen [epignosis] om Gud och vår Herre Jesus. 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen [epignosis] om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. [härlighet o ära beskriver hur Gud är och han är alltid densamme] Genom dem [Guds verk i Jesus i alla som tror] har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Det är ingen ytlig kunskap. Inte ens “bara” kunskap [gnosis].
Epignosis är en förstärkt form av grekiska gnosis och betyder exakt, fullständig och grundlig kunskap. Den kunskapen får vi av erfarenheter i livet med Jesus – och med varandra som Guds barn. Här och nu.

I sin makt och godhet har Gud gett oss sina löften som ger oss delaktighet av gudomlig natur. Guds löften är inga tomma ord. De är levande och verksamma. Vi kan inte leva som Gud vill i oss själva. Kraften kommer från honom och vårt ansvar är att be om att förändras enligt Guds vilja – så att nåd och frid förökas.

Alla löften uppfylls i och genom Jesus.
2Kor 1:20  Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Ja – Jesus har uppfyllt allt som Guds rättfärdighet och helighet krävde.
Amen – Gud är sann och trofast och gör det han har lovat.
Gud blir ärad – när vi lyder honom och hans löften går i uppfyllelse i våra liv. Guds löften står fast om så varje människa säger eller tror något annat.

Rom 3:4  …Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet: För att du skall få rätt i dina ord och vinna, när man går till rätta med dig.

Fil 1:6  Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Nehemja betyder JHWH:s tröst, Herrens tröst, från nacham som betyder att andas tungt och att ha medlidande. Vi kan sammanfatta till ”Guds tröstande (andedräkt) Ande”.
Nehemjas far hette Hakalja som betyder han som väntar på Herren.
Att vänta på Herren är att lita på Guds löften.

Hur leder Gud? Det är en vanlig fråga.
Det finns en gammal berättelse om en italiensk hamn med en smal passage där många fartyg förliste. Man satte upp tre stora ljus. När de var i linje som ett ljus, var kursen rätt.

Vi har tre ledljus

  1. Guds ord
  2. Andens vittnesbörd i vårt inre
  3. Omständigheter, att Gud öppnar vägen

Nehemja tog tag i Guds löften.
1) att föra judarna tillbaka till landet och att bygga upp templet och Jerusalem. Det var Guds ord.

2) Nehemja hade nöd för situationen och Andens vittnesbörd i sitt hjärta. I bönen blev det klart för Nehemja att Gud ville sända honom till Jerusalem.

3) Nu måste omständigheterna läggas till rätta och han väntar på att vägen ska öppnas. Gud hade förberett allt.

Jag vill ge några personliga exempel på Andens vittnesbörd i hjärtat:
Vi blev tillfrågade att gå in i en uppgift i församlingen. Vi kände båda två direkt att det var från Gud. Det fanns redan i våra hjärtan – även om vi inte hade en aning om att Gud skulle öppna på just det sättet.

Många år senare fick vi en kallelse som lät perfekt och som gjord för oss. Allt var färdigt. Vi hade ofta fått gå i tro och levt under existensminimum i åratal och helt lita på Gud som alltid försåg. Den här tjänsten innebar ekonomisk trygghet. Det var enligt Guds ord. Omständigheterna var tillrättalagda. Men nu fanns det ingen sanktion i våra hjärtan. Vi saknade Andens vittnesbörd i våra hjärtan. Den tjänsten var inte ämnad för oss och vi måste tacka nej, vilket var helt rätt.

Vi stod inför en hopplös situation mänskligt sett och visste inget om framtiden. Gud började tala på olika sätt. Gud talade vid ett tillfälle genom ett profetiskt budskap (i förbön) och en syn som den personen såg, när han bad för mig. När han sa orden väcktes en eld, som en varm glädje, i mitt inre. Jag visste att det var Andens bekräftelse att det var rätt väg. Jag hade bett om 3 speciella tecken utifrån Guds personliga löften – alla tre uppfylldes på ett mirakulöst sätt, som bara Gud kunde göra.

Vi går tillbaka till situationen i Jerusalem.
Staden med murar och portar kan användas som en bild på våra liv (om man inte drar det för långt). I Esra bok kan vi läsa om när man byggde upp templet i Jerusalem.

  1. Först byggdes brännoffersaltaret – här offrades oskyldiga djur för folket synder. Jag tar det som en bild på att tron föds. Vi har förlåtelse för att Jesus offrade sig för våra synder.
  2. Templets grund blev lagdöverlåtelsen till Jesus ger en fast grund i våra liv. Han är grunden, han är den fasta klippan.
  3. Templet byggdes upp och invigdes 70 år efter Jerusalems ödeläggelse – på bestämd tid enligt Guds löfte. I Nya förbundet är vi tempel åt den Helige Ande.

1Kor 6:19  Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20  Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

Muren runt Jerusalem var fortfarande nedbruten och portarna nerbrända. Staden hade haft en ringmur, en stadsport och andra portar.

Stadsporten
Stadsporten var dåtidens domstol. Det finns många bibelverser om det. Här togs viktiga beslut, man hade rådslag för att skilja på gott och ont [urskiljning]. Det var också viktigt vad man släppte in genom porten.

Sak 8:16  Men detta är vad ni skall göra: Tala sanning med varandra, döm i era portar rätta domar som ger frid.
7:9  Så säger HERREN Sebaot: “Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet.

Om stadsporten var intagen, var i princip hela staden intagen. Stadsporten får stå för viljan. Viljan – våra val – är alltid avgörande.

1Kor 12:2  Ni vet att när ni var hedningar [levde utan Gud/utan Jesus], drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. [grundtexten beskriver att man leds som hjälplösa fångar under inflytande av någon annan. Ni transporterades blint hit och dit av era falska vägledares vilja – “syndens fångar”]

Det var avgudadyrkan – ”stumma avgudar” – som var orsaken till att Jerusalem var nedrivet. Gud hade visat Hesekiel i en uppenbarelse vad som pågick ända in i templet.
Hes 8:16  Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster.

Pred 10:8  Den som gräver en grop faller själv däri och den som river en mur blir stungen av en orm. [Guds gränser och bud är beskydd – den som river ner beskyddet blir ett offer för ormen (djävulen)]

När vi väljer Jesus sker det som står i…
Fil 2:13  Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. [”Stadsporten” byggs upp igen bit för bit när vi ber: ”Ske din vilja”]

Vi sjunger i psalmen Bred dina vida vingar:
…Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd,
Och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god!…

Mezuzah
I judiska hem brukar man ha en Mezuzah på dörrposterna. Mezuzah betyder dörrpost. Den är en påminnelse om Guds närvaro och hans bud i huset. Man rör ofta vid den när man går in och kysser fingrarna som man rört vid den. Mezuzah är en liten behållare med en pergamentrulle med Guds ord från 5Mos 6:4-9, 11:13-21.
5Mos 6:4  Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en [echad – en, enhet (Fader, Son, Helig Ande)]. 5  Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. 7  Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8  Du skall binda dem som ett tecken på din hand [gärningar], och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. [sinne, tankar] 9  Och du skall skriva dem [Guds ord] på dörrposterna [mezuzah] i ditt hus och på dina portar.

Ringmuren
Muren var nedriven – en bild på tankar och sinne. Själen kan vara trasig. Fienden attackerar ofta sinnet. Guds Ande uppenbarar Jesus för att hela och bygga upp det som är trasigt.

Ps 51:19 Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. 20 Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.

Jes 26:3  Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. 4  Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa.

Den som är förtvivlad och inte alls känner frid kan tycka att det ordet känns mer som en anklagelse och kanske ser sig själv som ett hopplöst fall. Men att vara fast i sitt sinne, är att ha sitt sinne vänt till Herren.
King James bibel: Du bevarar den i perfekt frid, vars sinne är fäst vid [samak] dig. Han/hon lutar sig mot dig, tar tag i dig, betyder ordet. Att ha frid med Gud /att ha Guds frid är ett tillstånd. Vi har det rätt ställt inför Gud. Det bygger inte på känslor, för känslorna kan variera. Det är “grundfrid”.

Vi väljer att lita på Gud och att lita på Guds ord. Det händer alltid något när vi ber enligt Guds vilja.
Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här världen [världens mönster], utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Anden för in Jesus i våra liv. Anden och Ordet påverkar, förändrar och bygger upp sinnet. Att få ett förnyat sinne är en pågående process – ”ringmuren” byggs upp bit för bit.

Andra portar
Det fanns andra portar i muren och de kan få stå för våra önskningar.
Fil 4:6  Gör er inga bekymmer för något [”oroa er inte för någonting”] utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan [proseuche] och bön med tacksägelse. skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara [phrouros] era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Det grekiska ordets verbform säger att man gör sig bekymmer. Man oroar sig så mycket så man är både splittrad och stressad. Vi uppmanas att tala med Jesus om allt i bön. Det finns inget område i livet som vi ska hålla Gud utanför.

Åkallan [proseuche] och bön [deesis/deomai] är att i förtrolighet [proseuche], i nära umgänge och hängivenhet be [deesis/deomai] om speciella behov – och leva i tacksamhet. Guds frid skall bevara [phrouros] ditt hjärta och sinne som en vaktpost, som en ”garnison” omkring dig. Grundtextens ord är “en militär term” = Jesus är ditt (andliga) skyddsrum. Jag vill lägga till att Jesus är din skyddsmur.

Jes 60:18  Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser [Det är stora löften vi får åberopa när vi har gett våra liv till Jesus], utan du skall kalla dina murar för frälsning [Yeshua /Jesus] och dina portar för lovsång (tillbedjan). [Målet är att våra önskningar kommer i harmoni med Guds vilja och plan]

Jes 54:10  Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare. [Med andra ord: inget kan rubba Guds nåd och fridsförbund – Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom 8:1)] 11  Du arma, som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst, [Bryr Gud sig om den som känner sig övergiven, som är sårad eller ensam? Hårt prövad? Ser han?] med blyglans skall jag nu mura dina stenar [till och med det som håller samman stenarna ska ha ljusa, glittrande färger, betyder grundtexten] och ge dig grundvalar av safirer. 12  Jag skall göra dina tinnar av rubiner [tinnar hade med skydd och försvar att göra], dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. 13  Dina barn skall alla bli HERRENS lärjungar, och deras frid skall vara stor. 14  I rättfärdighet skall du bli befäst. Förtryck skall vara fjärran från dig, du har ingenting att frukta. Förskräckelse skall vara borta, den skall inte komma dig nära. 15  Om man sammangaddar sig mot dig, kommer det ingalunda från mig. De som sammangaddar sig mot dig skall falla för dig. 16  Se, jag skapar smeden, som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. 17  Inget vapen [grek. keliy – inget förstörelsevapen, ingen plan, inget (sataniskt) artilleri] som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

Rubin, kristall, ädelstenar… material som är hållbart, orubbligt, dyrbart och evigt. Det är den helige Andes verk [Andens gåvor och frukt]. Det är Jesus [Guds härlighet] i oss som tror.

Kol 2:3  I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 12  Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar (ädelstenar) [Paulus förklarar innan att det är att låta Anden förnya och bygga med Guds visdom] eller med trä, hö och halm, [att anpassa sig efter denna världen och mänsklig visdom (Rom 12:2)] 13  så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen (domens dag) kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.

Men så vidgas vyn för det här påminner ju om det Nya Jerusalem dit vi är på väg och som vi väntar på (Upp 21-22). Då (där) kommer inte finnas någon trasighet, ingen smärta eller sorg, ingen oro eller vanära, ingen kamp. Allt är färdigt och helt och perfekt.
Upp 21:2  Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.
…10  Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, 11  och som ägde Guds härlighet
[Jesus]. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.

En dag kommer vi att kunna se tillbaka och summera allt med att säga:
Gud är trofast! Hans löften är 100% sanna.
Kol 2:6  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom 7  och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.
Ja, vi kan tacka redan nu!

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.