Andens gåvor och utrustning

Andens gåvor och utrustning

Undervisning: Elvor Ohlin
Skriven undervisning

Nåden genom tron är en gåva och ett verk av den Helige Ande (Ef 2:8). I den bemärkelsen får alla Anden vid pånyttfödelsen.
Joh 3:5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

Joh 15:3  Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.

Vatten här är Guds ord, undervisningen. Hur vet vi det?
Det ser vi bland annat i Mose sång i GT. Ordet håller oss (andligt) grönskande och fräscha.
5Mos 32:2 Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs.
Joels profetia om höstregn och vårregn handlar också om Guds undervisning, Guds ord. Profetian syftar på Läraren [Jesus] och samma ord betyder höstregn eller tidigt regn.
Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren [moreh] som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn [moreh] och vårregn som tidigare.

Joh 7:37  På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom…
Apg 5:31 Honom [Jesus] har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Andedopet eller Andeuppfyllelsen brukar kallas “en andra erfarenhet”, en fördjupad erfarenhet av den helige Ande. Även om lärjungarna hade tron och fick erfara att bli använda i Andens kraft, så väntade något mer. Lägg märke till att det bara är de som tror på Jesus och lyder honom, som får den helig Ande. Anden fyller inte en människa som är oomvänd och som inte vill tro på Jesus.

Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
Apg 2:1  När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2  Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3  Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4  Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Vad var det de sa? Var det ett obegripligt tungotal, ett bönespråk? Nej, det var profetiskt tal. De talade främmande språk som de inte kunde men som Anden ingav dem.
Apg 2:5  Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6  Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas.
…9  …vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.”
…12  De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13  Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14  Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem:…

”Andlig berusning” är inte bibliskt och har inget med den helige Ande att göra. Guds Andes påverkan är tydligt beskriven. Den gör oss vakna och nyktra.
1Tess 5:6  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7  Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. [de är i mörkret och har inte Guds Ande]
1Petr 4:7  Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Uppfyllelsen av Helig Ande kan vara oerhört glädjefyllt. Men det är inget meningslöst och ytligt flabbande och flamsande. Glädjen i Guds Ande har en djup orsak och är rotad i tacksamhet över Jesus och hans frälsning.

Vad hände med lärjungarna efter Andeuppfyllelsen?
Apg 4:31 När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Den helige Andes funktioner är att…
– överbevisa om synd, rättfärdighet och dom (Joh 16:7-9)
– kalla, utrusta, inspirera och sända (Apg 13:2)
– ge frimodighet, inspiration och kraft att vittna om Jesus (Apg 4:31)
– uppbygga församlingen/Guds folk (1Kor 14:26)
– avslöja mörkrets gärningar (Ef 5:11)
– dela ut nådegåvor eller bekräfta redan givna nådegåvor (1Kor 12:11)
– påminna om vad Jesus har sagt, Guds ord (Joh 14:26)
– peka på Jesus och föra människor till honom (Apg 11:24)

(Det finns många fler bibelord att lägga till). Om detta som räknas upp saknas, är det en främmande och ond ande som är i verksamhet. Om Jesus hamnar i skymundan eller upplevs som ett “störande moment” är det aldrig Guds Ande som är i verksamhet.

Vi kan inte helt förstå treenigheten med vårt mänskliga förstånd. När Bibeln säger att Gud är en [hebr. echad], betyder ordet också enhet. Fadern, Sonen och Anden är i fullkomlig harmoni i allt.
5Mos 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en [echad].

Anden kallas Hjälparen
Joh 14:16 Och jag (Sonen, Jesus) skall be Fadern, och han skall ge er en annan [allos] Hjälpare [parakletos] (Anden), som alltid skall vara hos er (stannar hos er), 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. (Här är treenigheten beskriven: Fader, Son, Helig Ande) Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.
Den helige Ande…
-stannar…
-förblir (är med)…
-bor i den troende.

Det grekiska substantivet parakletos används för en juridisk rådgivare, advokat eller en som representerar en annan.
Den Helige Ande…
-representerar Jesus och är Jesu ställföreträdare på jorden

Verbet av parakletos är (grek) parakaleo som betyder att kalla till sin sida för att hjälpa, att kalla vid namn, att bjuda in, att trösta, uppmuntra, förmana. Det är Andens uppgift.
En annan [allos] Hjälpare betyder en jämlik, av samma kvalité [som Jesus (Gud)].

Guds Ande delar ut olika (nåde)gåvor
1Kor 12:4 Det finns olika slags nådegåvor [charisma], men Anden är densamme. 5  Det finns olika slags tjänster [diakonia], men Herren är densamme. 6  Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7  Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 8  Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 9  En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10  en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Charisma betyder ordagrant utflöde av nåd och brukar översättas nådegåva. En vän till oss bad som nyfrälst om mer kärlek i sitt liv. Det var en bön efter Guds vilja och som bönesvar fick hon dessutom profetians gåva med uttydning. Nådegåvor ska vara drivna av Guds kärlek. Guds syfte är alltid gott. Guds varningar är goda och syftet är att rädda oss från att gå vilse.
1Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.

Det finns falska lärare som påstår att de delar ut nådegåvor men vi ska ha klart för oss att det kan bara den helige Ande göra. I vissa fall kan det vara en missuppfattning av bibelordet. I förbön kan gåvan bekräftas eller väckas. Så skedde med Timoteus när han avskiljdes till tjänst genom handpåläggning.

1Tim 1:18 Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen,
Profetordet kom från Anden och gåvan gavs av Andeninte genom handpåläggningen i sig eller från den som uttalade profetian.
1Tim 4:13 Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. 14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig.
Lägg märke till profetians stora betydelse och värde, när den är äkta. Det är Guds levande ord som ger kraft till uppdraget.
2Tim 1:6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning.

Timoteus behövde uppmuntran och bekräftelse av sin nådegåva. Det är ofta så när Gud kallar. Även om det inte finns något bättre än att tjäna Gud kan det vara bekvämare att backa och att dra sig undan när kampen är svår. Jag kan tala av egen erfarenhet och minns särskilt de första åren som förkunnare då Gud ibland sände någon att uppmuntra. De visste inget om mina innersta tankar och inte sällan var det någon för mig helt okänd kristen. Budskapet var detsamma: “Herren säger till dig att du inte ska dra dig undan, utan fortsätta predika och tjäna honom.”.

Jag vill varna för så kallade “helandeskolor” eller “profetskolor”, där människor tror sig kunna förmedla och lära människor nådegåvor. Det är inte bibliskt. Likaså vill jag varna för att sammanblanda nådegåvor med vanliga naturliga gåvor och ännu mer för ockulta tekniker.

Naturliga gåvor
Gud har skapat alla människor och gett olika personligheter med olika utrustning. De naturliga gåvorna ska vi använda i tjänst för Gud, på det sätt som han leder och öppnar. Utgångspunkten är att överlåta sig till Jesus med bönen “ske din vilja”. Det är inte alls säkert att den som är talför och har “talets gåva”, som vi brukar säga, blir kallad av Gud att tala. Det är inte alls säkert att den som har en ledande befattning i sitt arbetsliv, är ämnad till församlingsledare. Att vara ledare i Guds verk förutsätter en andlig mognad. Det är Guds Ande som avgör och vill visa vem han har kallat till vad, när och om man söker Guds vilja i bön.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

De andliga nådegåvorna får vi av den helige Ande efter pånyttfödelsen. Vi läste innan att den som inte tror på Jesus och tillhör honom, har inte Guds Ande. Nådegåvor finns inte “latent” eller nedärvt i människan. Om detta blandas samman kan man missta sig och tro att exempelvis en spådom är en profetia, när det i själva verket är en oren ande (ond ande eller demon) bakom.

Den som har varit i kontakt med ockulta krafter, New age och andra religioner måste först bekänna det som synd, renas och befrias helt. På NT:s tid brände man föredömligt upp alla ockulta böcker efter omvändelsen.

Apg 19:18 Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. 20 På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka.
Bakgrunden finns i GT.
5Mos 18:10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Genom hela Bibeln läser vi om att Gud talar på olika sätt. Ofta talar han genom syner och drömmar. Många som profeterar får en syn eller inre bild i samband med budskapet. I GT var enskilda personer kallade till profeter men efter Pingstdagen i Jerusalem uppfylldes Joels profetia.
Från Petrus predikan:
Apg 2:16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: 17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män (de yngre) skall se syner (uppenbarelse inspirerad an Anden), och era gamla män (de äldre bland er) skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera [propheteuo].

Propheteuo betyder att tala under Andens inspiration, förutsäga eller tala gudomligt tal. Det kan vara både en direkt profetia [“Så säger Herren…”], ett tilltal eller predikan/undervisning.

Om vi ska förstå en profetisk syn eller dröm är det viktigt att vi läser Bibeln. Gud talar alltid i enlighet med sitt eget ord och ofta finns uttolkningen redan där. Anden tar ofta bilder från bibelordet.

Ibland kan man tycka att Gud har humor och talar med nästan barnslig enkelhet. Jag minns ett tillfälle när vi (Janne och jag) tjänade Gud i en verksamhet i pingstkyrkan Gilead. Jag var tydligen väldigt trög och motsträvig vid den här tidpunkten. I mitt inre fick jag en dag en mycket tydlig bild, under bönen, av en åsna som satt på bakhovarna och tvärbromsade tjurskalligt. Jag blev full i skratt eftersom synen var som hämtad ur en tecknad seriebok med Lucky Look (en favorit när jag var barn). Men det kom ett bibelord till mig samtidigt och jag förstod vad Gud ville säga.

Ps 32:8  Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. 9  Var inte utan förstånd, som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att de skall komma till dig.

Syner
Det är intressant att läsa om när Gud tränade Jeremia att se bilder och syner. Vi kan vara rädda för att ta fel och kanske lägger så höga krav på oss själva att vi hellre tiger än delar med oss. Det är inte farligt att säga: “Jag vet inte säkert om det här är från Gud men jag upplever…” Det är de övrigas ansvar att pröva enligt bibelordet.

Gud behandlade Jeremia med största omsorg och respekt och uppmuntrade honom att våga säga det han såg.
Jer 1:11 HERRENS ord kom till mig. Han [Ordet: Jesus] sade: “Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: “Jag ser en gren av ett mandelträd.” 12 HERREN sade till mig: “Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.” [Uttydningen var: Gud vakar över sitt ord] 13 HERRENS ord kom till mig för andra gången. Han sade: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en sjudande gryta. Den lutar hitåt norrifrån.” 14  HERREN sade till mig: “Från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet [Gud gav Jeremia uttydningen av bildsynen].
Mandelträdet brukar kallas “det vakande trädet” eftersom orden kommer av samma rot i hebreiska (shaqad, shaqed). Mandelträdet är det första trädet som blommar på våren.

Ett annat exempel är när lille Samuel skulle läras upp att tjäna i templet. Han förstod inte att det var Gud som talade utan sprang till prästen Eli. Men Gud fortsatte att ropa på Samuel, som skulle lära sig att höra Guds röst och bli Guds språkrör i Israel.
1Sam 3:7 Samuel kände ännu inte HERREN, och HERRENS ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. 8 HERREN kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: “Här är jag, du ropade på mig.” Då förstod Eli att det var HERREN som kallade på den unge pojken. …10 Då kom HERREN och ställde sig där och ropade som förut: “Samuel! Samuel!” Samuel svarade: “Tala, din tjänare hör.”

Drömmar
Dan 7:1  I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn när han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och meddelade huvudinnehållet av den.

Gud talade till Farao i Egypten genom drömmar som Josef fick uttyda. Det profetiska budskapet var att det skulle komma sju goda år och sju svåra år. Här får vi veta vad det kan betyda att ha två drömmar om samma sak. Josef sa:
1Mos 41:32 Att farao har haft drömmen två gånger betyder att detta är fast bestämt av Gud och att han skall låta det ske snart.

Gud talade till Gideon på det mest märkliga sätt: genom att ge en profetisk dröm till fienden, som Gideon fick tjuvlyssna till. Gud gav till och med uttydningen direkt till fienden.
Dom 7:12  Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand. 13  När Gideon kom dit höll en man just på att berätta en dröm för en annan. Han sade: “Jag hade en dröm, och se, jag tyckte att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog emot det, så att det föll och vändes upp och ner, och tältet blev liggande.” 14  Då svarade den andre: “Detta kan inte betyda något annat än israeliten Gideons, Joas sons, svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand.” 15  När Gideon hörde denna dröm och uttydningen av den föll han ner och tillbad. Därefter vände han tillbaka till Israels läger och sade: “Stå upp, HERREN har gett midjaniternas läger i er hand.”

Om vi går till NT läser vi om att Gud talade till Josef (Marias trolovade) genom drömmar.
Matt 1:20  Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: “Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”
Matt 2:19  När Herodes nu var död, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten…

Andens verk, ledning och tilltal är central i Apostlagärningarna.
Några exempel:
Kapitel 1-2: bön och Andedop
Kapitel 4: platsen skakade då man bad, alla uppfylldes av helig Ande och fick frimodighet att predika.
8:29  …då sa Anden till Filippus…
11:12 Petrus: Och Anden sa till mig…
16:6 de förhindrades av den helige Ande att förkunna ordet i Asien. Istället visade Gud i en syn att en annan dörr var öppen.
Apg 16:9 På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: “Kom över till Makedonien och hjälp oss!”
19:21 …efter allt detta bestämde sig Paulus genom Andens tillskyndelse (en stark maning) att fara…
Ett vanligt sätt som Anden leder genom är frid eller ofrid.

Sången är en viktig del
Ef 5:19 …och tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor och spela till Herrens ära i era hjärtan.

Många sånger är födda av Anden, inte minst i nöd och i väckelsetider.
Profetiska budskap sjöngs ofta ut i Bibeln. Mose avskedssång (5Mos 32-), Hannas lovsång (1Sam 2), många av Psalmerna, domaren Debora sjöng segersång (Dom 5), Salomos Höga visa (Sångernas sång), Klagovisorna av Jeremia (Klag), Marias lovsång och Sakarias lovsång (Luk 1).

Ödmjukhet är viktigt när vi frambär ett profetiskt budskap. Precis som Gud tränade Jeremia i att se syner/bilder kan han träna oss. Vi är inte fullkomliga och vi kan ta fel. Då är det viktigt att vi har en ödmjuk inställning. Den som får ett profetiskt budskap – syn, dröm, profetiskt tal, kunskapens ord, vishetens ord – ska förmedla budskapet och låta de församlade pröva utifrån Guds ord.

1Tess 5:19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont. 23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

Syftet när Gud talar är att det är till nytta. Det är aldrig meningslöst och det kan vara både uppmuntran, förmaning och varning.
1Kor 12:7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.