När bönesvaret är på väg

När bönesvaret är på väg

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 9/9-2018
Lyssna på Mp3

Rökelse var förebilden för bön i GT. Bibelord är viktigt, så att vi inte tror att vi ska gå omkring och svänga rökelsekar idag.

Ps 141:2 (David) Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer, mina lyfta händer som ett aftonoffer.

Upp 5:8  Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner. [Här ryms inte våra själviska och köttsliga böner men de som den Helige Ande har inspirerat till, som alltid är enligt Guds vilja]
8:3  Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. 4  Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. [kanske “mycket rökelse som lades till” är Jesu förböner]

skold1

Vi ska gå till GT och läsa om rökelsealtaret i tabernaklet och  som senare också gjordes till templet. Herren sa till Mose:

2 Mos 30:6  Du skall ställa altaret framför förlåten som hänger framför vittnesbördets ark. Det skall stå framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet, där jag skall uppenbara mig för dig.

Aron skall tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när han gör i ordning lamporna skall han tända rökelse. 8  Aron skall också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta skall vara det dagliga rökelseoffret inför HERRENS ansikte från släkte till släkte. 9  Ni skall inte låta någon främmande rökelse komma på det och inte heller brännoffer eller matoffer och ni skall inte utgjuta något drickoffer på det. [Bönen är inget medel för egen rättfärdiggörelse. Den Helige Andes verk får inte förfalskas genom att blandas med hednisk tillbedjan som är falsk eld]

Rökelsen /bönen måste ha sin grund i brännoffret, dvs. i Jesu offer och blod. Jesus är den ende Medlaren som gör att vi får komma inför Guds tron.
Brännoffersaltaret stod allra först i förgården när kom in genom porten. Det var överdraget med koppar som bildligt står för dom och rättfärdighet. Här dömde Gud synden när Sonen Jesus tog all vår synd på sig på Golgata.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten…

Elden på rökelsealtaret togs från brännoffersaltaret [korset]. Andens eld /Guds eld faller bara där Jesu blod och försoning har fått rena hjärtat. Då blir bönen i Ande och sanning, som Jesus sa.

Rökelsealtaret hade en central plats. Likaså ska bönen ha en central plats i våra liv. Rökelsealtaret hörde till det Allra heligaste men stod i det Heliga, framför förhänget till det Allra heligaste. Det kan vi läsa om i Hebr 9. Det var det förhänget som brast uppifrån o ner när Jesus dog. Draperiet som var 18 x 9 m och som ”4 hästar i varje kant kunde inte få den att rämna”, skrev historieskrivaren Josefus.

Vilken chockvåg det måste ha varit! Vägen var nu öppen in till det Allra heligaste! Öppet till nådastolen /Guds tron!

Rökelsen var väldoftande och noga sammansatt enligt Guds föreskrifter till Mose.

2 Mos 30:34  HERREN sade till Mose: Tag väldoftande kryddor, stakte, sjönagel och galban, och dessutom rent rökelseharts, lika mycket av varje slag, 35  och gör rökelse av dem, en konstmässigt beredd blandning, saltad, ren och helig. 36  En del av den skall du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag skall uppenbara mig för dig. Höghelig skall den vara för er. 37  Den rökelse ni gör med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva. Den skall vara helig för dig inför HERREN. 38  Den som gör en sådan för att njuta av doften skall utrotas ur sitt folk.
[Vad är det vi söker? Andliga upplevelser? Spekulativa andliga manifestationer? Andliga gåvor för själviska syften? Eller ber vi om den Helige Ande för att vi verkligen vill leva helt för Jesus i efterföljelse och helgelse?]

rokelse-kryddor

Det skulle vara ren rökelse med 4 ingredienser av väldoftande kryddor.
Bönen är ju först och främst gemenskap med Gud, med Jesus och att närma sig honom.

 1. Stakte
  Stakte
  var självrunnen kåda från träd – om man högg med en yxa i stammen och ”sårade” trädet, strömmade kåda till för att läka såret.
  Det är en bild på förkrosselse, bekännelse och åkallan. Anden överbevisar om synd och gör samvetet känsligt.

Ps 34:19  HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.

Jes 48:18  O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor.

Stakte var den finaste myrra. ”Myrraberget” läser vi om i Höga Visan. Det är en bild på Getsemane och Golgata där synden blev sonad.

HV 4:6  När dagen blir sval och skuggorna flyr, vill jag gå bort till myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. 7  Du är alltigenom skön, min vän, på dig finns ingen fläck.
(1917 års översättn.) Till dess morgonvinden blåser och skuggorna fly, vill jag gå bort till myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. [Detta är också en profetia om kvinnorna som gick till graven tidigt på morgonen och upptäckte att den var tom för Jesus hade uppstått!]

 1. Sjönagel
  Sjönagel
  var skalet av en viss mussla från havets botten som fanns i Röda havet.
  Det är därför en bild på begäran (begärbön) och önskan från djupet av hjärtat som ofta kommer genom nöd.
  Det är också en bild på förbön, i samarbete med den Heliga Ande.

Asaf profeterade:
Ps 50:15  Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.”
[(1917 års översättn.) Åkalla mig i nöden så skall jag hjälpa dig och du skall prisa mig]

David skriver:
Ps 18:7  I min nöd åkallade jag HERREN, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. [det är något väldigt speciellt när vår bön är ett nödrop – det rör Guds hjärta. I Synen jag fick (1990) om en äkta väckelse var bönen ett nödrop].

 Jag tror att vi som Guds folk i Sverige får be på samma sätt som profeten Daniel gjorde:
Dan 9:18  Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. 19  O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja – för din egen skull, min Gud, ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.” [Vi har inget gjort för att förtjäna Guds nåd eller förtjäna en besökelsetid men vi får vädja till Guds barmhärtighet].

 ”du skall prisa mig” – då kommer vi till nästa ingredienser i rökelsen/bönen.

 1. Galban
  Galban beskrivs som en olja (mjölkliknande vätska) från en flockblommig planta. Den har använts för medicinskt bruk (bl a mot kolera).
  Galban är en bild på tacksamhet, tacksägelse. Jag kom in i ”klagande” en period när jag bad om ett speciellt löfte jag hade fått eftersom jag tyckte att ingenting hände. En dag upplevde jag ett tilltal från Herren: ”Du kan tacka redan nu!”. Å vilken förändring det blev! Jag fylldes av tacksamhet och trosvisshet.

Kol 4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

1Tess 5:18  och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. [Det händer något när vi börjar att tacka. Det är som vårt öppnas upp inför Herren].

David skrev i Ps 30:12: Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång…
Vi behöver inte vänta att tacka tills vi ser med våra ögon. Vi kan tacka redan nu för det som Gud har sagt och lovat. Vi behöver påminnas om det. Jag tror att Sven Reichmann sa: ”Inget dunstar så snabbt som vår tacksamhet” och det är nog tyvärr sant många gånger.

 1. Rent rökelseharts
  Rent rökelseharts
  var en mycket väldoftande kåda från vissa barrträd, från granar. Det är en bild på tillbedjan och lovprisning.

2Kor 2:14  Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. 15  Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16  för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta?

Svar på den frågan finner vi i 3:5:
…inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud.

Så har vi de fyra ingredienserna i bönen:
Bekännelse – Begärbön & förbön – Tacksägelse – Tillbedjan & lovprisning
Ingredienserna syns i böner som bads av Hanna, Nehemja, Daniel, David och många andra i Bibeln som bad inspirerade av Guds Ande.

1Tim 2:1  Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2  för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3  Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4  som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5  Ty Gud är en [= enhet (Fader, Son, Helig Ande)], och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne…

Nu, i Lukas kapitel 1, var tiden inne…

Vi läste innan att rökelsen skulle tändas varje morgon och kväll (så att den inte slocknade). ”Detta skall vara det dagliga rökelseoffret inför HERRENS ansikte från släkte till släkte.”

När judarna återvände från de 70 fångenskaps-åren i Babylon byggde de upp templet i Jerusalem (Esra och Nehemja, Sakarja och Haggai bok). De återinförde prästtjänsten med prästavdelningarna (1 Krön 24). 20.000 präster tjänstgjorde i templet vid den här tiden. Att tända rökelse morgon eller kväll tillföll bara en gång i livet och det avgjordes genom lottning.

Den här veckan tjänstgjorde Abias prästavdelning
Abia betyder Herren är min Fader

Luk 1:5  På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. 6  De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. 7  Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. 8  En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, 9  fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. 10  Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. 11  Då visade sig för honom en Herrens ängel, som stod till höger om rökelsealtaret. 12  Sakarias blev förskräckt vid denna syn, och fruktan kom över honom. 13  Men ängeln sade till honom: “Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 14  Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. 15  Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. [beskriver en nasir i GT, en man eller kvinna som var helt avskild för Guds syfte och vilja över sitt liv] 16  Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. 17  Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.” 18  Då sade Sakarias till ängeln: “Hur skall jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren.” 19  Ängeln svarade honom: “Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. [det är samme mäktige ängel som sändes till profeten Daniel med väldigt starka budskap …man nästan hör hur ängeln Gabriel drar efter andan… “jag är sänd direkt ifrån den himmelska tronen, från Gud själv…”] 20  Och se, du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne.” [det var en tillrättavisning och en konsekvens av Sakarias tvivel på Guds ord/löfte] 21 Folket stod och väntade på Sakarias, och de förundrade sig över att han dröjde så länge inne i templet. 22  När han sedan kom ut, kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem och förblev stum.

Sakarias betyder Herren kommer ihåg.
Elisabeth betyder Guds edfästa löfte, Guds fullhet.

Herren kommer ihåg sitt edfästa löfte – profetorden skulle uppfyllas för Tiden var inne.

Bible

Detta profeterades ca 400 år innan:
Mal 3:1  Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig.
Detta profeterades ca 700 år innan:
Jes 40:3  En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.  [Med andra ord: öppna era hjärtan! ”Den rösten” var Johannes döparen]

Johannes betyder den benådade, den som finner nåd hos Herren (JHWH).
Gud hade bestämt tiden för Messias ankomst /Jesu första ankomst. Han har bestämt tiden och stunden för Jesu andra ankomst också. Vi kan inte ”påskynda” den dagen men vi kan ”ivrigt åstunda /längta till”. Jag tror inte på den första översättningen av 2Petr 3:12. Det finns gott om andra bibelord som talar om att dag och sund är bestämd av Fadern. m du känner ett ansvar eller tvång att be så mycket som möjligt för att påskynda – släpp den tanken!

Gud kan hålla tillbaka något för att göra något större. Vi har exempel som  Lasarus som hann dö, för att Jesus kom ”för sent”. Jesus hade hunnit fram om han ville men han skyndade inte, som vi tycker att han borde. Nej, Jesus skulle inte bara bota Lasarus. Han skulle uppväcka honom från de döda.
Hur skulle det gå för Abraham och Sara som ett helt folk skulle komma från? De blev bara äldre och kunde inte längre få några barn. Det svåra blev värre och till sist omöjligt. Men för Gud är inget omöjligt.

Vad säger det oss? Håll ut i bön även om det mänskligt sett ser omöjligt ut! Det är lätt att ge upp när allt ser ut att gå åt ett annat håll..

godstime

…men bönesvaret var på väg!

Varför hade Sakarias svårt att ta emot? Varför var han uppfylld av tvivel och otro?
Det finns en hemlighet i grundtexten: Orden som ängeln Gabriel säger: ”Din bön är hörd…” kan översättas: ”Den bön som du inte längre frambär, var hörd”.
Sakarias hade gett upp. Han bad säkert för sitt folk och för Messias ankomst – men det där med ett barn, det kunde ju inte ske nu.

I Bönen förbereds vi för att ta emot löftet.

Gud verkar tro i oss när vi ber likaväl som han verkar i det han lägger på våra hjärtan att be om.
Sakarias:

 • kunde inte välsigna folket, som var hans prästerliga uppgift.
 • kunde inte berätta att Messias snart kommer att födas.
 • tvivel och uppgivenhet gjorde att ”vittnesbördet tystnade”.

Trots Sakarias tvivel höll Gud sitt löfte – för det var bestämt.

Sackarias

Och när pojken skulle omskäras och namnges på åttonde dagen ville släktingar och grannar att han skulle heta Sakarias, som sin far och de ställde frågan till Sakarias:

Luk 1:63  Då bad han om en tavla och skrev: “Johannes är hans namn”, och alla förundrade sig. 64  Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. [det måste nästan ha varit som en vulkan som exploderade, när han äntligen kunde uttrycka sin tacksamhet till Gud – sen står det att han uppfylldes av den helige Ande och profeterade]

bön

Låt oss aldrig ge upp i bönen!
Jag måste ofta be: Jesus, tänd bönens ande, tänd din eld starkare i mitt hjärta!
Rökelsen måste ju vara tänd för att doften ska kännas och gå uppåt. Om bönen tystnar falnar tron och vittnesbördet tystnar. Bönen måste vara tänd med den Helige Andes eld.

Jesus sa:
Matt 7:7  Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta (knacka) och dörren skall öppnas för er.
Orden står som så ofta i NT i pågående form: var bedjande, var sökande, var bultande (knackande)… Det talar om hängivenhet och uthållighet och löftet om bönesvar hör ihop med det som är Guds vilja.

Sakarias bönesvar (Johannes) skulle bana väg för Messias och ”skaffa åt Herren ett folk som är berett.” Ordet är  grek. kataskeuazo [Strong 2680], som betyder förberett, sätta (satt) i beredskap och bygga upp. Det var  Johannes döparens tjänst.

Bönen är också en förberedelse för svårigheter som vi möter – så att vi håller oss till Jesus. Johannes var ett vittne som fick förbereda människor för att ta emot Messias Jesus. Han pekade på Jesus och sa: ”Se Guds Lamm, som tar bort världens synd”.

Så vill Gud förbereda och utrusta ett folk idag inför Jesu återkomst, hans andra ankomst. Och vi får leva och verka i den store himmelske Översteprästens förbön – Jesus /Yeshua – och bana väg för honom.

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.