ALLA VÄGAR LEDER TILL ROM ?

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.

I grundtexten så kan det här översättas med att en del (grenar) kommer att tömmas på kraft (= De som faller av) Det är alltså som grenarna Jesus berättade om i liknelsen om vinträdet i Joh 15.

Observera att det är en process som leder fram till slutet för grenarna.

Joh 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

1/ Ej förbli i honom
2/ Tappar kontakt med honom (Livet) och torkar ut
3/ De samlas ihop (Falska profeter – Villoandar)
4/ Slutlig dom (Eldsjön)

Profeten Sefanja profeterar om det här samlandet av torra grenar
Sef 2:1 Församla er, ja, kom samman, du folk (Heb: GOY = Hedningar) utan blygsel, 2 innan ännu beslutet genomförs  som agnar far den dagen fram – innan HERRENS vredesglöd kommer över er, ja, innan HERRENS vredes dag kommer över er.

Ordet församla betyder på Hebreiska – Grenar som tappar saven och torkar ut (Tömmas på kraft med andra ord) Hedningar står ju för fiendeskap till förbundet. Det kommer att ske innan Herrens dag (Elden) Det här mönstret stämmer exakt med det Paulus säger sedan i 2 Tim 3: 2-5 De skall vara fientliga (som hedningar) mot de Goda (förbundsfolket)

Du kan se det i Sef 3:11-13 också, så man förstår att det var här Herren visade Paulus att avfallet (eller upproret) MÅSTE komma först (2 Tess 2:3) Av Mt 7 och Mt 24 förstår vi att de här fortfarande kommer att ta Jesu namn i sin mun, så de är bedragna av “en annan Jesus” (del 1del 2)  och “en annan ande” (del 1del 2)

Faith Undone >> / Vägen mot Rom genom Emerging Church
Ord 16:25 En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden.
När det står döden kan det även symboliskt stå för mörkrets furste det vet vi av NT. Låt oss därför titta på ett annan intressant bibelställe.

Herren gav mig en dröm en gång som exakt beskrev detta. För människor såg vägen god och bra ut men den ledde till demonerna (Svinen och en grym Svinherde) I en predikan (mp3) i Parousia Mission 26/4 – 15 >> / Predikan heter: Den urgamla vägen!

51_andeutgjutelse_mariaOrd 2:12 Visheten (FRÅN OVAN) skall rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt (DE LAGLÖSA) 13 från dem som överger det rättas stigar för att färdas på mörkrets vägar 14 från dem som gläds åt att göra det onda och fröjdar sig åt ondskans förvrängningar (LAGLÖSHET = 2 PET3 :12-17) 15 från dem som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar. (DE LAGLÖSA)  16 Visheten (FRÅN OVAN) skall rädda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord, 17 från henne som har övergivit sin ungdoms vän och glömt sin Guds förbund. (SKÖKAN PREDIKAREN 7:27) 18 Hennes hus sjunker ner i döden, till skuggornas boning leder hennes stigar. (TILL DE ONDA ANDARNA) 19 De som går in till henne (GÖR SIG TILL ETT MED SKÖKAN SEXUELLT) vänder aldrig tillbaka, de finner inte livets stigar. 20 Därför skall du vandra på de godas väg och hålla dig på de rättfärdigas stigar. 21 Ty de redbara skall bo i landet (I KRISTUS I LÖFTENA) de ostraffliga får stanna kvar där. 22 Men de ogudaktiga (LAGLÖSA) skall utrotas ur landet, de trolösa ryckas bort därifrån. (AVHUGGAS + FÖRSTÖRAS AV ELDEN)

tibern _vatikanen

FLODEN TIBERN OCH VATIKANSTATEN

Herren har visat oss att nu kommer det en villfarelse att utgjutas som är så stark att om vi inte håller oss kvar i sanningen genom Anden nu så dras vi iväg i floden. Vi tror att det här bara har börjat och kommer att öka i kraft. Ingen absolut ingen som bygger sin egen lilla pyramid för ära kommer att bestå nu när den här floden drar fram /Elvors dröm >> /

Vi har ju nyss skrivit om den här villfarelsens ande (del 1del 2) som nu bara på några år har som Noas flod översvämmat hela jorden. Många har redan dragits med i vattenvirvlarna men nivån och styrkan fortsätter stiga. Jesus säger något intressant om sin tillkommelse….

Luk 18:8 Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?” (1917)

Den sanna tron är baserat på hans sanna ord och utgör också basen för en lära, det är precis det som Judas brev talar till oss om.

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar (hebreiska= laglöshet) de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. 5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde.

800px-Dispholidus_typus

ORMEN ÄR VACKER ATT SKÅDA MEN LIVSFARLIG

Alltså i Kristenheten har det smugit sig in personer som förvrider skriften så att meningen blir en helt annan en det Gud menat. Vi får lite hjälp att förstå i vilken riktning de skall tolka skriften. Vad säger Paulus till Korintierna? I Vilket tankeätt ville Ormen bedra dem?

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

Vad sa då ormen till Eva – som gjorde att hon åt (inspirerades av) frukten från trädet? Anomia på grekiska = Laglöshet >> / Betyder att äta förbjuden mat!

Gud har sagt! Ormen: Skulle väl då Gud ha sagt?
Gud sa ni kommer att dö! Ormen: Ingalunda skall ni dö (= det blir ingen dom)

Intressant att just det här med evig dom kommit upp på en del forum på senaste tiden. Det här som ormen står för och säger är exakt vad Emerging Church står för och säger!
Emerging Church Trends (Eng) >> / Emergent Church leaders’ distaste for absolute truth and their desire for embracing everyone have led many of them into the heresy of universalism >> / Emerging Church Concerns >> / Quotes By Prominent Authors & Speakers in the Emerging Church Movement >> /

Det här innebär ju att om du står upp för sanningen, hur tror du då kommer att bli bemött av de här människorna som har detta tankesätt som ormen? Ja hur bemötte Jesus de här människorna som han kallade huggormsyngel (barn till en orm) alltså inspirerade av ormen.

Här har du huvudanledningen till varför de inte stod upp för sanningen, Jesus vågade peka på kärnan till problemet. Joh 5:44 Hur skall ni kunna tro (STÅ FÖR SANNINGEN) ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

cellchurch3

A samma anledning låter många av de kända pastorerna idag villfarelsen flöda fram, de låter ingenting hindra dem om det kan ge dem ära. Det finns bara en sak som räknas idag bland pastorer och det är tillväxt då blir du både ärad och kallad.

I Judasbrev som vi nyss läste står det följande som är intressant i sammanhanget.
Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Det börjar med Kains väg och det slutar med Koras uppror som troligen är en bild av det stora avfallet eller upproret.

Roten till ordet Kain (heb) beskriver exakt just de här pastorernas husbyggande för ära.
1/ Grundlägga (Plantera)
2/ Få att växa upp (Bygga upp)
3/ För egen ära

Abel stod ju för evangeliet (Lammet) och sanningen och allt sådant är ju bara till en stötesten för den som vill bygga upp ett hus för att samla ära åt sig själv. På samma sätt var Jesus en stötesten för Fariseerna. I det här bibelstället får vi en ytterligare dimension på vad tro är, nämligen sluta upp att vara en Kain och bli en Abel istället.

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

 1/ Kom till honom som är grunden
2/ Låt er uppbyggas till ett andligt hus
3/ Ära Gud inte oss själva

Här ser vi att den som är i mörkret gör som Kain, vad var det nu Paulus sa om dem? De skulle inte förstå när Herrens dag kom.

50 carisma magasin 1999

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de (SOM SÖKER SIN EGEN ÄRA) av undergång (EN PLÖTSLIG KATASTOF) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, (SÖKER INTE MAKT OCH EGEN ÄRA) så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. (KAINARNA) 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Det är ju förunderligt vad skriften är exakt! Kolla in detta då så ofta feltolkat av alla Pre – tribbare. >> / Kainarna skall plockas bort innan Herrens Dag kommer skrev jag ju i början.

1 Tess4:14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar (VI SOM ÖVERLEVER KATASTROFEN) till Herrens ankomst (PAROUSIA) skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är (ÖVERLEVER KATASTROFEN) kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Men det kommer en andlig katastrof för Kainarna när den laglöses Parousia kommer säger Paulus i 2 Tess 2. När alla de som sökt sitt egen vinning får betala priset för sin laglöshet. Jag skrev om det här i en annan ande (del 1 del 2) / “Den laglöses” Parousia kommer nämligen före Herrens Parousia och samlar “de laglösa”

Paulus har mer att säga i den här frågan, kom ihåg nu när vi läser det här att Herrens Dag är en tidsperiod annars missar vi innebörden. När den börjar skall de som lever i mörkret (SÖKER SIN EGEN ÄRA)  ej kunna se och förstå. Guds vrede börjar alltså innan hans tillkommelse….

Rom 2:4 Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? (SÅ JAG SÖKER HANS ÄRA) 5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. 6 Han skall ge var och en efter hans gärningar: 7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, (SÖKER HANS ÄRA) 8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget (SIN EGEN ÄRA) och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. 9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, (SÖKER SIN EGEN ÄRA) främst över juden och även över greken,

the-book-of-revelation

När kommer Nöd och Ångest ? När Herrens Dag börjar är väl helt klart! När skall Laoicea spys ut ur Herrens mun om de inte omvänder sig? Jo alldeles innan Herrens Dag startar!

Upp 1:10 På Herrens dag kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade:

Sedan sänds varningarna till Kyrkorna för att Herrens dag är en dag av dom. Och vem kommer domen först över?

1 Pet 4:16 Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. (GE GUD ÄRAN) 17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? (GER GUD ÄRAN) 18  Och om den rättfärdige (DEN SOM GER GUD ÄRAN) med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? (DEN SOM SÖKER SIN EGEN ÄRA) 19  Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott. (GE GUD ÄRAN)

Sef 1:14 HERRENS stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag! Då ropar hjältarna i ångest. 15 En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, (KATASTROF) en dag av mörker och dimma, en dag av moln och dis, 16 en dag då ljud av horn och härskri höjs mot de befästa städerna och de höga murtornen. (ALLA MÄNSKLIGA BABELSBYGGEN) 17 Då skall jag ge människorna (DE SOM SÖKER SIN EGEN ÄRA) en sådan ångest att de går omkring som blinda, därför att de har syndat mot HERREN. (INTE GETT HONOM ÄRAN)  Deras blod skall spridas som stoft och deras kroppar som orenlighet. 18 Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty fullständigt och med hast skall han göra slut på alla dem som bor på jorden. (= BYGGER FASTA HUS PÅ JORDEN I UPPBOKEN)

Sef 1:14 är samma ord som Petrus använder om Herrens Dag. Det är samma ordval som

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (DE SOM LEVER I LJUSET OCH GER HONOM ÄRA) vad som snart måste ske. (GK: SNABBT MÅSTE SKE) Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes,

När församlandet av de torra grenarna äger rum så kommer också Herrens folk som förhärligar honom samlas tillsammans.

Mal 3:15 Nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogudaktigt uppmuntras, de sätter Gud på prov och slipper ändå undan. 16 Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn. 17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. 18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

penna

Skall vårt namn stå i den här boken? Då är det hög tid att dra ut ur Babylon.

Upp 18:1 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , , . Bookmark the permalink.