Himlens drottning

HIMLENS DROTTNING

Undervisning: Elvor Ohlin
06-03-2012

EN HEMLIGHET: DET STORA BABYLON

Upp 17:4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5  På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

På engelska “På hennes panna var ett namn skrivet, Mysteriet, det stora Babylon…” I det profetiska ordet står en  “sköka” för en falsk religion, här en världsreligion eller ett globalt religiöst system. Bibeln beskriver att Skökan Babylon är rik och får globalt inflytande och hon förföljer de sanna kristna. Hon är del av Babels torn [vill nå upp till himlen, dvs “bli som gud”] och kallar sig själv för “drottning” i Upp 18.

MYSTERIET BABYLON: HIMLENS DROTTNING

Helena Blavatskys bok

Ockultisten och teosofins grundare Helena Blavatsky, känd inom New age, skrev boken Isis unveiled (avtäckt). Hennes budskap var att det skall bli himmel på jorden. Det är nyandlighetens evolutionsteori och Guldålder [New age] – en enhet, när människorna “finner sin egen gudomlighet”, att “alla är gudar/gudomliga”.

ISIS – Himlens drottning (New age)

(bild borttagen)

 Isis med barnet Horus – katolska Maria

Vi vet att det är Satans [ormens] lögn sedan Eden: “ni blir som Gud“. Vem är hon då som ska avtäckas, enligt Blavatsky? Isis var det egyptiska namnet på Himlens drottning, en gudinna [demon]. I andra länder kallades hon Ishtar, Afrodite, Venus, Devaki, Fortuna, Artemis, Diana mm.

Dianas tempel i Efesus, kan vi läsa om i Apg 19. Man tjänade stora pengar och utnyttjade människors tillbedjan i den ockulta verksamheten. Ledarna var t o m beredda att döda, när evangelium om Jesus nådde människor med frälsning och befrielse, därför att dessa ockultister då förlorade sin inkomst och sin makt över människor.

I Jeremia kap. 44 läser vi om när Israel avföll till hednisk avgudadyrkan av Himlens drottning, som kallades Astarte. Det finns en motsvarighet i en manlig gudom. Han kallades Jupiter, Osiris, Horus, Crishna eller Baal bl a. Detta återkommer i två motpoler som vit och svart magi, Jing och Jang, gud och gudinna… inom nyandligheten [gammal Babylonisk religion].

 Katolska Maria – Himlens drottning

Det finns ytterligare någon med benämningen “Himlens drottning”, den katolska Maria. Över hela jorden förekommer “mariauppenbarelser”. Dessa ockulta manifestationer drar samman människor i den sista tidens andliga Babylon, precis som Bibeln har förutsagt.

Den katolska Maria proklameras som “Himlens drottning”>> . Citat: 1950 Den 1 november proklamerar Pius XII dogmen (ofelbar kyrklig lära) Munificentissimus Deus om Marias upptagande med kropp och själ i himmelen när hon var färdig med sitt jordiska liv. Där blev hon sedan upphöjd till att vara Himlens drottning.
Läs Jeremia 7:16-18 och Jeremia 44:15-23.

Alice Bailey, som myntade namnet New age, såg fram emot en infiltration av kyrkorna som skulle användas som “medium”. Infiltrationen syns tydligt idag och det är också jesuiternas tillvägagångssätt, som ju är väl känt.


Rick Joyner och Bill Johnson lär ut Kingdom now

Kingdom now/Dominion

Varifrån kommer då tankarna om att utbreda ett “synligt” Guds rike [himmel] på jorden innan Jesus kommer tillbaka, genom att inta höga poster i samhället och regera…  så att Jesus kan komma?  Varifrån kommer tankarna om en andlig Joels armé och super-elit som ska erövra hela jorden? Vilka krafter driver C Peter Wagner och hans s k “apostlar” och “profeter”i NAR? Vilka krafter står bakom Latter rain-läran och Dominion, Kingdom now och Herraväldesteologin? Varifrån kommer tankarna om en maktfullkomlig kyrka i ändens tid?

Det är samma tankesätt som i nyandlighetens Babylon! Därför har många inom den osunda karismatiken redan sagt att de är “gudar”. En del inom den Nyapostoliska reformationen (NAR) och Profetrörelsen talar om att nå “gudomlighet och odödlighet” redan här på jorden…  och de dras alla till Rom-kyrkan där Himlens drottning tronar som MODER..!

Jer 7:17 Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator? 18 Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar.

Vägarna dit går framför allt genom mysticism, yoga & meditation och kontemplativ bön. Himlens drottning är Nattvardskvinnan, enligt RKK. Från Charta Oecumenica på SKR:s hemsida:

Vi förbinder oss..

  • att i den heliga Andens kraft verka för Jesu Kristi kyrkas synliga enhet i en enda tro, som tar sig uttryck i att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk      gemenskap (Nattvardsgemenskap. Innebär full gemenskap när det gäller deltagande i, och ömsesidigt erkännande av, varandras nattvardsfirande. /Övers. anm.) och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst.

Himlens drottning är MODERN till alla skökor [villoläror], säger Bibeln. “Isis är avtäckt”. Hemligheten eller Mysteriet är avslöjat och avtäckt. Himlens drottning skördar många offer och det leder rakt i famnen på den kommande antikrist. Lägg till den nya ledarstilen i många kyrkor som mest liknar små “påvedömen”. (GLS, NAR)

Citat av katolske biskopen Anders Arborelius >> :

“Kära pilgrimer – för ni är väl alla pilgrimer. Ni har kommit hit för att besöka en plats där Jungfru Maria har vördats och dit man vallfärdat i många år för att be henne om stöd. Det är en stor glädje att få besöka en sådan plats. Ibland har man kallat Oskarström för det svenska Lourdes, Czestochowa, Guadalupe eller La Vang. Ja, alla de platser, där Jungfru Maria har besökt oss och stött oss kristna, är viktiga.
[Kommentar: “besökt”? Alltså genom ockulta  “mariauppenbarelser” eller som nattvardskvinnan?]

…Det är för oss alla en viktig påminnelse om hur viktigt det är att få ta emot Jesus i den heliga kommunionen. Jungfru Maria kan hjälpa oss att ha ett öppet, lyssnande hjärta, som helt och fullt vill tillhöra Jesus Kristus”.
[Kommentar: Kommunion = katolsk eukaristi].

…Det är min uppmaning till er alla, kära bröder och systrar, att be om Marias hjälp för att bli Kristi budbärare och missionärer i Sverige av i dag.
[Kommemtar: det är spiritism – man blir inte “Kristi budbärare”]

..Jag träffar ofta mödrar i våra församlingar som bär på en stor sorg över att deras barn eller barnbarn har lämnat Kristus och Kyrkan. Då brukar jag säga: “Se på Maria. Be om hennes hjälp. Låt henne och hennes förbön bli det stöd som ditt barn eller barnbarn behöver. Lita på att hon kan göra stora ting, eftersom hon är Jesu moder och Guds moder. Bli inte förtvivlad! Bli inte ledsen utan tvärtom bli ännu mer öppen i bönen och hoppas ännu mer”.
[Kommentar: Arborelius tror uppenbarligen på en medlerska, (en gudinna) som kallas Maria och därmed en annan Maria och en annan Kristus än Bibelns]

Ökning  av mariatillbedjan – “vördnad”?

Namnlöst-2

Med Charta Oeucumenica som riktlinje, kan vi nog bereda oss på en ökad tillbedjan av Himlens drottning bland protestanter. För dem som vill följa Jesus Kristus och tillhöra honom, är det hög tid att dra ut ur ekumenikens Babylon och rädda andra därifrån. Gud kommer att döma skökan Babylon.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

2Tim 1:7  Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger.  9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet

Skulle vi frukta människor mer än Gud?!
Nej, tvärtom!

This entry was posted in INTERFAITH and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.