Kan Jesus komma när som helst?

KAN JESUS KOMMA NÄR SOM HELST?

Undervisning: Elvor Ohlin
14/9-2009

Jag vill ta upp några felaktiga påståenden som är ganska vanliga. Frågan gäller om Jesus kan komma när som helst och vilka de är som Bibeln syftar på, som hånfullt kommer att säga att han inte kommer så snart.

2 Petr 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 2Petr 3:4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.”

Tre felaktiga påståenden:

1. De som tror att Jesus kommer tillbaka efter vedermödan, är de som säger att Jesus inte kommer så snart. Det är en farlig teologi”.

2. Man hävdar att det leder till ”att då är man inte redo utan tror att man kan leva hur som helst”.

3.”De som tror att Jesu återkomst är en enda händelse, väntar inte på att Jesus skall komma utan på att antikrist skall komma”.

JESUS KAN ENLIGT BIBELN INTE KOMMA NÄR SOM HELST ELLER HUR SOM HELST

Vad människor säger är en sak men låt oss se vad Bibeln säger, för den ger oss många tidstecken. För det första anklagar man i så fall också Paulus för att ha en ”farlig teologi”, med ovan nämnda påstående. Det är precis det som Paulus skrev till församlingen i Tessaloniki.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?

Herrens dag – dagen som också innebär Jesu tillkommelse – hade ännu inte kommit. FÖRST måste vissa saker ske, vilket Paulus tydligen förklarat tidigare. Hade de glömt det? Den unga församlingen här var utsatt för förföljelse och trodde att vedermödan redan hade börjat. Paulus längtade efter och såg fram emot Jesu tillkommelse. Ändå visste han att vissa saker måste ske först, vilket han fortsätter skriva om i det här kapitlet. Det är samma budskap som Jesus ger i Matt 24, i sitt eskatologiska tal. Avfallet måste först komma och Laglöshetens människa, som också kallas antikrist, träda fram.

Avfallet lägger grund för antikrists framträdande. Innan hölls han tillbaka. Paulus ”väntade inte på antikrist istället för Jesus” när han såg det profetiska ordet klart. Det är Jesu tillkommelse vi längtar efter och väntar på, precis som Paulus. Men innan dess kommer antikrist att träda fram och vi bör tro på profetiorna som står i Bibeln.

Det som gjorde att profeten Daniel stod fast i Gudstron och vägrade att kompromissa, var att han var beredd på svåra tider. Han levde i sin dagliga gemenskap och i daglig bön. När förföljelsen hastigt kom var han förberedd. Inget kunde rubba honom. Vi bör också vara beredda på att det kommer en mycket svår tid på jorden. Jesus kan alltså inte komma när som helst och inte heller hur som helst. Det står att han kommer synligt. Det finns inga bibelord som säger att Jesus kommer osynligt.

Matt 24:30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Apg 1:11 Och de sade: “Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

2Tess 2:8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

1Joh 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Upp 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

VILKA ÄR DET SOM SÄGER ATT ”JESUS INTE KOMMER SÅ SNART”?

Det är viktigt att se vilka det är som felaktigt säger att Jesus inte kommer så snart. Jesus talar om det och Petrus likaså.

Luk 21:7 Då frågade de honom: “Mästare, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren?” Luk 21:8 Han svarade: “Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (“jag är Kristus/gud, jag är smord”), och: Tiden är nära. Men följ dem inte!

Luk 21:9 Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart.”

Matt 24:48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom

2Petr 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst?…

Vilka är detta? Det är människor som ”är onda”, ”drivs av sina begär.” De sätter sig över andra och vill ha makt och ”slår de andra tjänarna” istället för att ödmjuka sig och betjäna. Detta till skillnad från den gode tjänaren som är trogen (v 45-47).

Grundtextens ord som beskriver denne tjänare betyder att han gör det han blivit tillsagd, är värd att lita på. Det betyder också att han är mån om någons intresse, den han står under (Gud). [Strong G4103 pistos G5429 phronimos] Med andra ord: den man eller kvinna som söker Guds vilja och intressen och sen lyder.

De tjänarna som säger att ”Jesus kommer inte så snart”, gör det därför att de lever för det jordiska och för sitt eget. En “herre” (översittare) istället för tjänare. Han/hon slår de andra tjänarna. När motivet är egen vinst blir effekten att man skadar, istället för uppbygger. 

De längtar inte efter Jesu tillkommelse. Människor i den sista tiden beskrivs som själviska, giriga och skall älska njutning istället för (mer än) Gud.

HUR DEN HIMMELSKA VISIONEN BLEKNAR..

Vidare beskrivs människorna i den sista tiden vilja höra det som kliar dem i öronen, istället för sanningen. Budskapet är inriktat på att tillfredsställa egna begär, hur man får framgång, rikedom och makt i detta livet. Det gör att den himmelska visionen bleknar och Jesu tillkommelse blir störande moment som man inte vill höra om. Vissa rörelser går så långt att man försöker förändra innehållet i Bibelns budskap om Jesu tillkommelse.

Den så kallade herraväldesteologin eller Kingdom now/Dominion/Joels armé påstår att Jesu återkomst är andlig, i Kristi kropp. Kyrkan skall bli segerrik, ta över världen och införa Guds rike innan Jesus kommer. Det är samma tankar som Katolska kyrkan antog och som ledde till inkvisitionen. Vissa går så långt att man säger att smörjelsen ska komma över denna kollektiva ”Kristi kropp”. “Några kommer att nå en sådan smörjelse att de blir förhärligade och blir gudar och odödliga redan här”. Detta sker genom (övermåttan höga) apostlar och profeter, hävdar man.

Åtskilliga trosförkunnare har redan sagt att de är ”Kristus” och ”gudar”. Det är ganska lätt att genomskåda sådan villfarelse – både genom Bibeln och genom att se vem det upphöjer. Det är naturligtvis dem själva! Det finns liknande budskap i Emerging Church. Jesu tillkommelse ges en annan innebörd, likaså ändrar man evangeliet till ett ”nytt evangelium”.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly [kraft att undfly, kraft att stå emot = att bli bevarad mitt i detta och fly undan det (snaran)] allt det som skall komma och kunna bestå [stå fast i tron] inför Människosonen.

Att inte fastna i snaran, är detsamma som att inte fastna i något i denna världen. Dryckenskapen i grundtexten är ett abstrakt ord som beskriver en starkare berusning än den av vin och alkohol. Det kan vara laster, maktlystnad, girighet – att bara leva för det jordiska och materialistiska. Jämför den onde tjänaren som jag nämnde tidigare i Matt 24, som där också sägs vara drucken.

När man bara lever för det jordiska sker en förblindelse. Det gör Gud overklig för människan. Det var det som hände Israels folk, trots att Gud hade varnat. När de kom in i landet och fick det gott ställt, skulle de inte glömma Herren sin Gud – men det var just det som hände. När Jesus rensade templet, började han med ekonomin. (Joh 2) Här fanns orättfärdighet, orättvisa och förtryck mot de fattiga. Idag skakar världsekonomin och flera experter spår att krisen långt ifrån är över. Den som tror att man kan leva ”hur som helst”, har knappast med eskatologin att göra.

För oavsett eskatologi kan vi dö och skall alltid vara redo. Många som är bundna i materialism, är det trots att man tror att Jesus kan komma när som helst. Nej, en sådan inställning har med överlåtelsen och kärleken till Jesus att göra, oavsett vilken eskatologisk inriktning man har.

En summering: Om vi älskar Jesu tillkommelse och längtar efter hans återkomst, gör vi hans vilja här och nu. Då kan vi inte leva ”hur som helst”, utan vill leva i överlåtelse och lydnad till Gud.

Det innebär att vi vill vinna människor och vara Jesu vittnen. Vi vet också att vissa profetior skall gå i uppfyllelse. Falska profeter skall bedra många och en falsk Kristus (antikrist) skall träda fram – innan Jesus kommer och denna tiden tar slut. Om alla de tidstecken som Jesus, Paulus, Petrus, Johannes, Daniel, Hesekiel med flera inte gällde oss – varför skrevs de ned?

1 Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

Det finns ett mönster som upprepas gång på gång i historien. Johannes skrev att ”många antikrister redan hade trätt fram”. Satan har alltid arbetat på samma sätt men med olika skepnader. Profetiorna är därför alltid lika aktuella men den slutliga uppfyllelsen sker strax innan Jesu återkomst.

Tit 2:11-13 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda [epiphaneia] fram i härlighet.

Ordet epiphaneia betyder uppenbara sig, träda fram (synligt), framträda, klarhet.
Det är det kristna hoppet – och inget annat.

MER OM JESU ÅTERKOMST (om en del vanliga påståenden och frågor)

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , . Bookmark the permalink.