Guds suveräna makt

Guds suveräna makt

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2021-01-24
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

Vi människor tycker ibland att Gud ska gripa in tidigare än han gör mot ondskan men Gud låter allt ha sin gång till den bestämda tiden. Vi måste invänta Guds tid.

Profeten Habackuk hade klagat inför Gud om ondska och orättvisor omkring honom. Han valde sen att gå upp på sin vaktpost och invänta Guds svar. Jag nämner det eftersom det var den bildsyn jag fick i bön en dag: en mur med ett vakttorn och tankarna gick till Habackuk.

Hab 2:1  Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig, vilket svar jag skall få på min klagan.

Gud svarade Habackuk att domen kommer på en bestämd tid och det fanns också löften om en slutlig och fullkomlig seger för Guds folk och Guds rike. Synen han fick beskrev både den tiden och ändens tid när alla hednafolk samlas under en ogudaktig ledare som utger sig för att vara “god”. Han skaffar sig orätt vinst och det är framför allt en beskrivning på den siste antikrist. Habackuk kämpade på sin tid med vetskapen om att den världsmakt som fick vara ett domsredskap mot det avfallna gudsfolket, var ondare än de som blev dömda i Juda. Här gällde det Babylonien. Men Gud vet hur han ska ta itu med sådana människor.

Hab 1:13  Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt, hur kan du då se på de trolösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han?

Namnet Habackuk betyder omfamning, brottare, den som omfamnar, den som klamrar sig fast. Vi ”brottas” på samma sätt med svåra frågor ibland och vi får precis som profeten ”klamra oss fast” vid Jesus, vid Gud. Han är Allsmäktig och god.

Hab 1:2  HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? 3  Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig, split och kiv uppstår. 4  Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd.

Senare kunde han summera:
Hab 2:20  Men HERREN är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!
Hab 3:11  Sol och måne står stilla i sin boning vid skenet av dina pilar som far fram, vid glansen av ditt blixtrande spjut. 12  I förbittring går du fram över jorden, i vrede trampar du ner hednafolken. 13  Du drar ut för att frälsa ditt folk…

Vi kan jämföra det budskapet med Jesu ord:
Matt 24:27  Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.
…29  Strax efter de dagarnas nöd
(vedermöda) skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Gud vet när syndens mått är fullt och när domen ska falla. Då är straffet rättmätigt, rättvist och gudomligt. Herren ger tid till omvändelse. Israelerna fick vara i Egypten 430 år tills amoréerna hade fyllt sina synders mått. Fiendefolken hade intagit landet som Gud hade utlovat till sitt folk. Gud lät dem bo där tills tiden var inne för straff och dom. De hade gott om tid att ändra sig innan dess. Egentligen var det sju gudsfientliga folk men amoréerna brukar stå som representant för dem alla eftersom de var störst.

Ibland förstår vi å andra sidan inte Guds domar förrän ondskan avslöjar sig. På Hesekiels tid lät Gud ondskan bli uppenbar för folket. Den skulle till och med bli en tröst (!), för den bekräftade att Guds dom var rättfärdig och rättvis.

Hes 14:22  Men se, några skall räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och de skall föras bort. De skall komma hit till er, och när ni får se hur de lever och handlar skall ni finna tröst för den olycka som jag har låtit komma över Jerusalem, ja, för allt som jag har låtit komma över staden. 23  De skall vara er till tröst, när ni ser hur de lever och handlar. Ni skall då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, HERREN.”

När Guds folk släpper in världens ande blir de mer och mer lika världen – både i tänkesätt och gärningar, istället för att förtrösta på Gud och leva i Andens förnyelse av sinnet (Rom 12:1-2). I Israel sökte man allians med hednafolken (Egypten och Assyrien) och släppte snart in deras avgudadyrkan. Det gjorde man istället för att söka Gud och Guds hjälp. Detsamma sker idag när kristenheten söker enhet med Påvekyrkan och dess gemenskap med andra religioner för att bli många och starka. Gud kallar det för ”hor”.

Det som sker när Guds folk kompromissar är att skärpa och urskiljning försvinner. Förkunnarna blir som strån som vajar för vinden. Man vågar inte predika emot synd och orättfärdighet eller predika korsets väg och sann efterföljelse. Man vill inte stöta sig med världens människor. Den sanna gudsbilden byts ut till en falsk gudsbild, som accepterar allt och alla som de är. Budskapet blir kraftlöst när inte Guds Ande är med.

Hes 16:35  Hör därför HERRENS ord, du sköka [kompromiss och avfall från sann gudstro och blandning med andra religioner]. 36  Så säger Herren, HERREN: Eftersom du har varit så frikostig med din liderlighet och blottat din nakenhet när du bedrev hor med dina älskare, och på grund av alla dina vidriga avgudar, åt vilka du gav dina barns blod, 37  skall jag samla alla dina älskare, som du har glatt, alla som du har älskat och alla som du har hatat. Alla dessa skall jag samla mot dig från alla håll och klä av dig naken inför dem, så att de får se hela din nakenhet.

Vad menar Gud med att ”klä av naken”?
Jo, det betyder att Gud avslöjar synd och orättfärdighet. Här kommer totala avslöjanden av korrupta ledare, oheliga allianser, mutor, lögner, hyckleri, girighet osv. På den tiden offrade man bokstavligen sina spädbarn till avguden Molok – samma som Baal – för att få personlig framgång. Det kan jämföras i vår tid med det som vi nyligen kunde läsa, att aborter var den största dödsorsaken i världen år 2020. Den stora majoriteten försvarar ”rättigheten” att beröva människor deras liv och framtid, trots att väldigt många görs av enbart själviska motiv. JESUS förlåter även den synden om man ångrar och bekänner men vi kan inte försvara det som är avskyvärt inför Gud. Ytterst tillhör barnen Gud.

Hes 16:20  Du tog dina söner och döttrar, som du hade fött åt mig, och offrade dem till mat åt bilderna. Var det inte nog att du bedrev hor? 21  Du slaktade mina barn och offrade dem åt dessa bilder.

Trots att folket i Juda hade sett Nordrikets Israels fall när det intogs av Assyrien, hade de inte bara fortsatt på samma sätt. De hade gjort ännu värre synder.

Guds dom hade två syften:
1. att leda till omvändelse
2. att stoppa ondskan

Daniels bok
Juda intogs av Babylonien precis som Guds profeter hade varnat för och vi förflyttar oss till Daniels bok, som börjar med domsord över kung kungen i Juda. Det som gjorde att kung Jojakim i Juda utlämnades och prisgavs till den babyloniske kungen Nebukadnessar hade flera orsaker. Han hade med total avsaknad av gudsfruktan förföljt Guds profeter och särskilt Jeremia. Han hade rivit sönder och bränt upp Guds ord, Jeremias skriftrulle (Jer 36:11-). Det viktigaste att notera är att det inte kunde hindra att Guds ord och Guds vilja gick i fullbordan. Jämför med dagens Kina där många biblar har bränts upp och förstörts. Väckelsen fortsätter ändå. Jojakim byggde ett lyxigt palats åt sig själv med hjälp av slavarbetare (Jer 22:13-). Han hade ”utgjutit oskyldigt blod och utövat förtryck och våld” (Jer 22:17). Synd och olydnad mot Gud var hela orsaken till att judarna fördes bort som fångar till Babylonien.

Fångenskapen drabbade även de rättfärdiga men Gud var med dem på sitt alldeles speciella sätt. Gud är trofast.

Nebukadnessars hovmarskalk Aspenas fick order att hämta unga män i Juda som var atletiskt byggda, hade lätt för att lära och var av förnäm släkt. De fördes bland de övriga judiska fångarna till Babylon. Några av dem var Daniel och hans tre vänner:
Hananja betyder: Herren är nådefull
Misael betyder: Vem är som JHWH /Herren
Asarja betyder: Den som hör Herren, Herren har hjälpt
Daniel betyder Guds dom, Gud är min domare.

Gud utrustade dem med sina nådegåvor.
Dan 1:17  Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar.

De fick andra namn i Babylon efter babyloniska gudar: Sadrak, Mesak och Abednego. Daniel fick heta Beltesassar. Så gjorde man för att utplåna deras judiska identitet och gudstro – men det påverkade inte alls dessa Guds tjänare!

Nebukadnessars dröm
I kapitel 2 läser vi om Nebukadnessar dröm. Det var ingen trevlig situation för Daniel och hans vänner men med facit i hand kan vi jubla inför Herren och hans underbara makt och suveränitet!

Kaldéer som nämns i texten, är ett annat namn för babylonier (från början var det ett område i södra Babylon). Det som kännetecknade kaldéer, är att de var astrologer, stjärntydare. Här fanns också spåmän, teckentydare, besvärjare och trollkarlar. Detsamma som vi kallar ockultism, spiritism och är demoniskt mörker. Detta var världens ”vise” och det bästa man kunde få fram i Babylon. De lovade att ge uttydningen om de fick veta Nebukadnessars dröm.

Dan 2:3  Kungen sade till dem: “Jag har haft en dröm och är orolig och vill veta vad jag har drömt.” 4  Då sade kaldeerna till kungen på arameiska: “Må konungen leva för evigt! Berätta drömmen för dina tjänare så skall vi tyda den.”

Det som Nebukadnessar gör nu, är inte bara att kräva uttydningen av drömmen som han hade haft.
Dan 2:5  Kungen svarade kaldeerna: “Detta är mitt orubbliga beslut: Om ni inte säger mig drömmen och tyder den skall ni huggas i stycken och era hus göras till sophögar. [ett sätt att utplåna minnet av den som straffas – att rasera hus brukar Israel göra än idag mot terrorister som mördar oskyldiga] 6  Men om ni låter mig veta drömmen och hur den skall tydas, skall ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Meddela mig därför drömmen och uttyd den för mig.”

Kaldéerna försökte naturligtvis övertala kungen att berätta drömmen, vilket gjorde att kungen blev irriterad och anklagade dem för att: ”försöka vinna tid, eftersom ni ser att detta är mitt orubbliga beslut” (v 8).

Dan 2:9  Om ni inte säger mig drömmen kan domen över er bara bli en. Ni har kommit överens om att ljuga och bedra, i hopp om att tiderna skall förändras. Säg mig nu vad jag har drömt, så vet jag att ni också kan tyda drömmen för mig.” 10  Kaldeerna svarade kungen: “Det finns ingen människa på jorden som kan meddela konungen det han vill veta. Det har aldrig hänt att någon kung, hur stor och mäktig han än varit, har begärt något sådant av någon spåman eller besvärjare eller kaldé. 11  Det som konungen begär är alltför svårt, och det finns ingen som kan meddela konungen det, ingen utom gudarna. Men de bor inte bland de dödliga.” [naturligtvis hade de helt rätt!] 12  Detta gjorde kungen så vred och förbittrad att han befallde att man skulle förgöra alla de vise i Babel. 13  När påbudet om detta hade utfärdats och man skulle döda alla de vise männen, sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem.

Vi lyfter blicken och ser i ett högre perspektiv. Himlens Gud vakar över allt som sker och det var han som hade gett drömmen till Nebukadnessar. Gud visste hur kungen skulle reagera och han visste att alla dessa mörkrets tjänare, skulle stå svarslösa och totalt hjälplösa. Dödsdomen hängde över deras huvuden och var nu beslutad. Gud visste naturligtvis också att dödsdomen skulle drabba Daniel och hans vänner. Inget kan överraska eller förvåna HERREN.

När Daniel fick höra om dödsdomen från översten Arjok som skulle utföra kungens befallning, visste Daniel att situationen var helt omöjlig. Det fanns ingen utväg. Han sökte inte efter mänskliga lösningar. Här hjälpte inga demonstrationer eller proklamationer, inga upprop eller kompromisser. Här fanns det bara en som kunde hjälpa. Daniel förstod att Gud måste ha en plan med alltihop.

Vad gjorde Daniel?

 1. han bad kungen om lite tid för att be till Israels Gud över drömmen
 2. han bad sina tre vänner om förbön – ödmjuk bön om Guds förbarmande
 3. han gick själv in i åkallan och bön för att få veta drömmen och uttydningen

Bönesvaret kom på natten och Daniel prisade Gud. Vad är världens mäktigaste man (Nebukadnessar) emot GUD?! Ett stoftkorn. Ingenting.

Dan 2:20  ..”Lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Ty vishet och makt [gebura betyder ”du har ensam makt att uppenbara dina hemligheter”] tillhör honom. 21  Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. 22  Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset [som det står i Hebr 4:13 Inget skapat är dolt för honom,.. – Gud avslöjar mörkret med sitt ljus]. 23  Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Ty vad kungen ville veta har du uppenbarat för oss.”

Drömmen var speciell och profetisk. Den beskrev världshistorien.

Daniel kunde ha valt att bara rädda sig själv och sina vänner och struntat i alla andra men han gjorde inte det. Han ville rädda alla från dödsdomen. Det gav kaldeerna en chans att omvända sig till Israels Gud. Daniel blev förd till kung Nebukadnessar.

Dan 2:27  Daniel svarade kungen: “Den hemlighet som konungen vill veta, kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. 28  Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar [(hebr) ashariyth – i de sista /yttersta dagarna – det gällde alltså inte bara då utan gäller oss idag]. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd (uttydningen ger Daniel senare i samma kapitel och jag tar med det här):
31  Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. 32  Huvudet på statyn var av fint guld [det var Nebukadnessar och Babylon], bröstet och armarna av silver [Medien-Persiska riket], buken och höfterna av koppar [det Grekiska riket]. 33  Benen var av järn [Romarriket], och fötterna delvis av järn och delvis av lera. [den tolkning från pastor Irving Baxter som vi brukar föra fram på Temadagar om Ändens tid: ett återuppstått Romarrike – The Holy Roman Enpire. Religion och politik i samarbete, som blir globalt genom FN (7:23)] 34  Medan du såg på den revs en sten [(hebr) eben] loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. 35  Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. [helt utplånat!] Men av stenen [eben] som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

En tröskloge – Tempelberget i Jerusalem hette från början Moria, platsen där Abraham skulle offra Isak – senare Sions berg – här låg jebuseen Ornans tröskplats när David fick en uppenbarelse – och här byggde Salomo templet. Alltsammans är förebilder på Golgata och Jesu försoningsdöd. Här skiljs agnar från vete, de ogudaktiga från de frälsta genom Jesu blod.

Stenen [eben] som krossar allt, är samma ord som byggnadsstenen, som de religiösa ledarna förkastade: Jesus Messias.

Matt 21:42  Jesus sade till dem: “Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon? [den stenen som förkastades av människor som värdelös, var Guds Son som ger frälsning och på den grunden har Gud byggt sin församling] 43  Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. [evangeliet sändes till hedningarna] 44  Den som faller på den stenen skall krossas [det här kan uppfattas som att Jesus blir en stötesten för syndens människa som inte vill omvända sig (vilket är sant och stämmer med GT:s profetia som vi snart ska läsa) men det kan istället tolkas att den som faller ner för Jesus blir förkrossad eftersom roten (hebreiska sun) betyder att förenas, bli lik, bli helad och fullständig – det slutliga målet som Jesus gör i den som tror], och den som stenen faller på skall smulas sönder.” [det drabbar dem som förkastar evangeliet när Jesus kommer åter – precis som i Nebukadnessars dröm]

Sion är en benämning på Guds folk och Sions berg är där Guds närvaro är, där Gud bor, det himmelska Jerusalem som vi tillhör (Hebr 12). Vi har vårt medborgarskap i Guds rike, i himlen. Att stå på Sions berg är att stå på klippan eller att bygga sitt hus på hälleberget (på Jesus och hans ord) och inte på sand (mänsklig vishet och det jordiska) Matt 7:24-27.

Jesus citerade profetian i Jesaja som nu höll på att uppfyllas.
Jes 8:13  Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. [då behöver vi inte frukta något annat – Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan 1Petr 3:15] 14  Han skall vara en helgedom [Jesus är hörnstenen i Guds tempel av levande(gjorda) stenar]. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. 15  Många (inte alla men många i Israel) bland dem skall snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. [resultatet när Guds beskydd viker blev tydligt år 70 när Jerusalem intogs och templet raserades av romarna] 16  Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. [evangeliet /Guds ord i troendes hjärtan] 17  Jag vill vänta på [yachal betyder jag vill vänta med tillförsikt, vänta uthålligt (på att Herren kommer /hjälper)] HERREN, som döljer sitt ansikte för Jakobs hus, och hoppas på honom.  

Jerusalem är i centrum när den sista ”tröskningen” och slutstriden kommer: Harmagedon. Gogs arméer lockas ned till Israel för att dömas.

Hes 39:2  Jag skall föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst uppe i norr (Ryssland tar initiativet – “fötter som en björn” (Upp 13:2) – och många arméer som är med, Hes 38:5-6) och låta dig komma till Israels berg (berg i plural). 3  Där skall jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. [missilramp och missiler – eller andra vapen?]Israels berg skall du falla med alla dina härar och med de folk som följer dig…

Daniel uttyder det sista riket i Nebukadnessars dröm
Dan 2:42  Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43  Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål [det uppfylldes bokstavligt på den tiden men kan också stå för förbund eller efterkommande generationer (zera – säd, utsäde, frukt)] men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. [politik och religion kan inte hålla ihop – det politiska järnet (militär-makt?) kommer att förgöra det religiösa systemet leran (som kommer ur jorden: jordisk, oandlig, demonisk vishet, Jak 3:15). Järn fick inte komma vid Guds altare i GT och inga järnredskap användes när man högg ut stenar till templet (1Kon 6). Lera användes för att bygga Babels torn. Guds rike är inte av denna världen, varken av ”järn eller lera”] 44  Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. [profetian säger att det ska finnas fyra världsmakter/riken samtidigt, när Messias kommer. I serien Ändens tid har vi fört fram tolkningen att det kan vara ”Kvartetten”. Detta samtidigt som den globala agendan pågår. Man får hålla isär de olika begreppen och bilderna för det ena utesluter inte det andra]

Nebukadnessar tillbad sitt lands gudar men efter Daniels besked, ärade han himlens Gud över andra gudar. Ändå byggde han senare en stor staty av guld och krävde tillbedjan. Han ville själv ha tillbedjan för guldet i drömmen var ju hans eget rike. Alla som inte tillbad statyn skulle kastas i den brinnande ugnen. Än en gång fick han se att Israels Gud har all makt men det var först när Gud bröt ner hans högmod, som han verkligen ärade Gud. Detsamma kommer inte att ske med den siste världsledaren, antikrist, eller den falske profeten. De är förhärdade i ondska och får ett annat slut.

Daniel fick senare en syn med samma betydelse men då som fyra vilddjur och det sista globala riket (vilddjuret) beskrivs.

Dan 7:7  …Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn [samma som de 10 tårna av järn och lera på Nebukadnessars staty]. 8  Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn [Antikrist] som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. [Det här är inte Guds rike! Det står så tydligt och klart men ändå påstår en del kristna helt felaktigt att “Guds rike ska utbredas och ta herravälde över hela jorden innan Jesus kommer”. Tvärtom är det Antikrists rike som utbreds globalt].

Antikrists ande leder alltid fokus till människor, människans förmåga, strukturer, planer, pengar, rikedom… jagets religion.
Den Helige Ande leder alltid fokus till JESUS, ett liv i helgelse, gudsfruktan och efterföljelse.

Dan 7:11  Sedan fortsatte jag att se, för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. [samma som i Upp 19:20 när vilddjuret och den falske profeten kastas i eldsjön] 12  De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund. [här syftar det på ändens tid och visar att alla riken raseras när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet]
..24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. [Jag tänker på Marguerites dröm: är det de tio som står redo och väntar på order? Vi vet inte hur nära uppfyllelsen är men tio ledare kommer att inta sina positioner före antikrist träder fram]

Johannes såg detsamma i sin uppenbarelse
Upp 19:17  Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som -flyger högst uppe på himlen: “Kom och samlas till Guds stora måltid, [“Harmagedon” – detta i motsats till Lammets bröllopsmåltid som väntar Guds folk] 18  så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.” (rovfåglar i profetian kan stå för onda makter som dras till ”köttet”, syndanaturen, syndens människa, Matt 24:28) 19  Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. [världen samlas för att strida mot Jesus och alla Guds änglar Matt 24:31-] 20  Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild [märket 666]. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.
Här ingår alla lögnens tecken och under som leder till mörker och leder vilse. Därför ska vi vara väldigt uppmärksamma och pröva allt. Pröva utifrån Guds ord och med hjälp av Guds helige Ande urskilja om det är äkta eller falskt.

Det underbara i dessa profetiska drömmar och syner är att Guds rike består när alla andra riken och makter faller! Guds suveräna makt blir uppenbar för alla.

 • Varför tillåter Gud att ondskan får regera för en tid?
  Jag tror att vi kan komma fram till flera slutsatser:
  1. det gör att vi värdesätter Guds frälsning [i Jesus Kristus] ännu mer i den här världen.
  2. det gör att vi längtar efter att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike, Guds rike.
  3. vi inser hur hemsk synden är och blir ödmjuka när vi ser vad vi är frälsta ifrån.
  4. det lär oss att hata det Gud hatar och älska det Gud älskar.
  5. det ger oss motiv att vittna för andra och att be för människors frälsning.
  6. syndens mått skall fyllas för att Gud ska döma och han är en alltigenom rättvis Domare.

Fil 2:9  Därför (därför att JESUS ödmjukade sig och gav sitt liv till lösen) har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

För den som förkastar Jesu frälsning och evangeliet blir den bekännelsen av tvång. För den som tar emot Jesu frälsning, görs bekännelsen med himmelsk glädje och evig tacksamhet. Tills den dagen kommer handlar Gud med oss mitt i och genom allt som sker här och nu. Han utrustar och ger sin Helige Ande till alla som lyder honom och väljer korsets väg, precis som med Daniel och hans vänner.

Petrus visste att JESUS är Klippan och han är “den Levande stenen” (byggnadsstenen) som ger oss liv så att vi kan uppbyggas tillsammans som levande stenar. Vi har inte liv i oss själva, bara i honom. Jesus är stenen som ska krossa och utplåna antikrists rike och utbreda Guds rike. Jesus är hörnstenen och slutstenen [begynnaren och fullkomnaren] i Guds andliga tempelbygge, Sion.

1Petr 2:4 Kom till honom [pågående, inte bara en gång utan fortsätt att komma nära], den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.