Spindeln i nät(verk)et

Spindeln i nät(verk)et

Undervisning: Elvor Ohlin

Det här är ett kort utdrag ur min Del 1 i serien Ändens tid, med endel tillägg. Det handlar om det enorma globala nätverk som dras samman till en världsreligion. Det globala nätverket innehåller i sin tur en mängd olika nätverk som binder samman människor i lojaliteter, som lätt blir till snaror. Konturerna klarnar alltmer och det leder till själva kärnan av urlögnen från skapelsens början. Ormen (satan) sa: “Ni kan bli som (bli lik) Gud”. Det är samma gamla lögn som kommer i olika skepnader, för att vända människor bort från den ende sanne Guden och alltings Skapare och världens Frälsare Jesus Kristus. Jesus sa så här om den yttersta tiden:

Luk 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.

KJ översättning: …men akta er, så att inte era hjärtan blir nedtyngda av omåttlighet [grek. huvudvärk av baksmälla – som ger tomhetskänsla] och berusning och omsorg över detta livet, så att den dagen kommer över er plötsligt [överraskande] som en snara…

Det grekiska ordet för berusning [methes] beskriver inte bara alkohol, utan en berusning som till och med är starkare än den av vin. Det kan alltså beskriva en “andlig berusning”. All berusning gör att reaktionsförmågan försvagas och omdömet går förlorat. Därmed kan man bli ett lätt byte för onda krafter. Det gäller inte minst på det andliga området.

Materialismen är också sövande och om vi är alltför upptagna med det jordiska, blir det himmelska overkligt. Det leder till att människan kommer i centrum och intar Guds plats. Blicken sjunker från att vara vänd till och fäst vid det himmelska – “det som är därovan” – och upptas av det jordiska, materiella och att få allt här och nu. Det är sådant som förvirrar många kristna idag.

All andlighet vid sidan om Bibeln handlar om människans gudomliggörande, elittänkande och en felaktig gudsbild. Man tillber universum och skapelsen istället för Skaparen, helt enligt Rom 1. Ofta arbetar man genom nätverk och dessa kan lätt bli en snara som binder människor i osunda lojaliteter.

Hur LÖGNEN ger sig till uttryck

Katolicism

Katolska Katekesen artikel 460:
”Ty Guds son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han som blev människa, skulle gör människorna till gudar”.

Andra Vatikankonciliet:
”Genom att delta i nattvarden (eukaristin) så blir ni förändrade till det ni tar emot”.

Frimurarna

”Frimureriets stora hemlighet är att det gör människan medveten om det gudomliga inom henne själv.” (J F Newton)

        

New age/Nyandlighet

”Gud är i allt” (Panenteism).
“Allt är gud – alla är gudar” (Panteism).

För att Kristus (Maitreya) skall träda fram så måste först alla människor förstå att de är ett, alla är gudomliga. Hela skapelsen är ett. ”Synd” är separation, att inte inse att man är gudomlig. Alla måste få ett “nytt medvetandetillstånd” och det sker genom olika andliga övningar, exempelvis yoga & djupmeditation, Onenessblessing eller kontemplation.

        

(Österländsk) Mysticism

I människans innersta väsen finns en gnista av den gudomliga Enheten från vilken hon har utgått. Hon är Guds oförstörbara avbild på väg tillbaka till sitt ursprung. Målet är uppgåendet med Gud genom ”den inre resan” – till ett nytt ”medvetandetillstånd”.

Carl G Jung, psykolog och ockultist, beskrev Gud som en mytisk bild för Självet. Hans inflytande anses vara stort inom New age.

   
Ansikte mot ansikte >>  (Läs Bokrecension)

Gnosticism

Gnosis = (högre) kunskap
Förmåga att finna det inre ljuset, den sanna visheten, DET HÖGRE/HELIGA JAGET, “Gud”, om man söker inom sig själv – människan är ett gudaväsen. ”Kunskapen” nås genom meditation, tystnad, sökande inåt, upplevelser och andningsövningar.

Tillvaron består av ”ande” (det goda) och materia (det onda).

Kabbalism

Kabbalah är judisk mysticism. Man säger att när Moses mottog den skrivna lagen från Gud, så mottog han även den muntliga lagen, som inte skrevs ned, utan passerade muntligt från generation till generation. Vid olika tidpunkter har den muntliga lagen kallats Kabbalah och en hemlig tradition har också växt fram.

Man talar om en process som på sin högsta nivå är upplevelsen av det absoluta JAGET, Självet, som ett strålande ljus, i fullständig harmoni med de kosmiska lagarna.

Latter Rain (vissa delar av rörelsen)

Kristus kommer tillbaka andligen för att bo i sin förenade kropp (Corporate Christ). Slutsatsen blir att ”Vi är Kristus”.

  

Trosrörelsens Herradömesteologi

”Jag är en ande, som har en själ som bor i en kropp” (nygnosticism).

”Du är rättfärdiggjord och fullkomlig i din ande och kan ta ut helande, rikedom, hela ditt arv” …allt som talar emot det, kallas sinneskunskap och avvisas.

Man påstår att Adam hade all makt från början. Den stals av satan och ska nu återtas. ”Jesus blev som vi för att vi skulle bli som han” (JDS).

Kenneth Copeland: ”Du har inte en gud inom dig, du ÄR en… du är helt och hållet gud.”
Benny Hinn: “Säg inte till mig att du har Jesus. Du ÄR allt det som Jesus var, är och skall bli.”

Mormonerna

De tror att Gud är en upphöjd människa som en gång varit som vi är nu och att de en dag själva också kan bli Gud/gudar.

Sufism (Islam)

Målet är att bli ett helgon genom att man kan identifiera sig med gud. Sker genom meditationsformer och kroppens avslappning.


Global enhetssträvan – men vad säger Bibeln?

Alla dessa olika grenar och nätverk dras samman i sin strävan efter en global transformation, till ett nytt medvetandetillstånd där människan tror på sin egen gudomlighet. Det har sitt ursprung i det gamla Babyloniens mysteriereligioner och därför kallas den sista tidens religiösa system för “Mysteriet Babylon” i Uppenbarelseboken. I den ingår “skökan”, som är en avfallen kyrka. Den viker bort från sund biblisk lära och tro.

Detta religiösa system har sitt säte i Rom – staden på de sju bergen/kullarna – och idag pågår en dragning för att förena alla under påven och att ena alla religioner. Det är väldigt svårt att bortförklara profetian när vi ser vad som händer idag. Allt pekar på att det är “spindeln i nätet”.

Upp 17:5  På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6)  Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. 7)  Och ängeln sade till mig: “Varför är du så förundrad? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret, som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen.

Upp 17:9  Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Interfaith prayer meeting 1986

“Människan är innerst inne god”, säger många… men Bibeln säger:

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24) och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

1Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9) Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Adam och Eva, de första människorna, skapades till Guds avbild – inte gudaväsen!

Rom 7:18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott…

Paulus kunde lika gärna ha sagt: ”det finns ingen gudagnista i mig och ingen gudomlighet. Det finns ingen gudomlig ren, oförstörd kärna. Min ande är inte fullkomlig – människan är inte god inför Gud!” Profeten Jeremia skrev:

Jer 17:9  Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?

Människan är förstörd av synden och måste bli född på nytt av Guds Ande genom tron på Jesus, Guds Son. Helgelsen gäller både ande (!), själ och kropp, 1 Tess 5:23.

Samma villoläror i nya skepnader

Man kämpade med samma villoläror både i GT o NT. Den enda skillnaden är att de kommer i olika skepnader – men innehållet är detsamma.

1Tim 6 – Paulus kämpade både mot gnosticismen (”kunskapen”) och Framgångsteologin här!

1Tim 6:20 Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap [gnosis] utan att vara det. 21 Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen [gnosis]…

1Tim 6:8  Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. 9)  Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. 10)  Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Kom och följ mig! sa Jesus

Gud har all makt! Han har inte gett bort den. Jesus kallar varje människa till omvändelse och syndabekännelse. Han vill föra oss i gemenskap med Gud och ge oss sin förlåtelse och frid och ett evigt liv.

Jesus sa:  Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:18-20)

Ps 25:14 (av David) HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. 15)  Mina ögon ser alltid upp till HERREN, ty han drar mina fötter ur nätet [nätverket].

 

 

 

This entry was posted in INTERFAITH and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.