Att leva med ett gott samvete

Att leva med ett gott samvete

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
30/10-2022
Lyssna HÄR

Jag fick en fråga som gällde hur det förhåller sig med samvete i GT och i hebreiskan. Jag kunde bara svara att alla är skapade med ett samvete. Det är en medvetenhet om rätt och fel, precis som alla har en medvetenhet om evigheten, en längtan efter evigt liv.

Tyvärr tror många människor att de automatiskt blir ”änglar” när de dör eller att ”de döda är närvarande här”. Kanske för att slippa söka och höra sanningen? Hur skulle någon plötsligt kunna bli god utan Jesu blod, det enda som renar från synd! Utan Guds frälsning skulle ”himlen” bara bli en upprepning på den här världens ondska.

Pred 3:11  Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten [olam] har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.

Olam betyder evighet men också världen. Översättningen evigheten är så klart helt rätt men människan har också (som grundtexten innebär) kapacitet att förstå naturens värld [skapelsen] som återspeglar Guds visdom.

Det läser vi om i:
Rom 1:18  Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet [adikia] undertrycker sanningen. [Man går emot och tystar, ”trycker ner” sitt samvete – adikia som betyder orättfärdighet, att få något på ett oärligt sätt och att inte formas av Guds karaktär och principer. De rättfärdiga (motsats till adikia) är de som formas av Guds karaktär och principer] 19  Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20  Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21  Fastän de kände till [ginosko kan betyda genom relation men också att känna till utan relation, de har en medvetenhet om] Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar [Falskt resonemang – dåraktiga, tomma tankar. Ordet är förknippat med avgud /avguderi. Jaget är på tronen], så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga [asunetos] hjärtan.

Asunetos – oförståndiga. Ordet betyder att de har dåraktiga [hjärtan] utan förstånd och insikt. De tar inte vara på de pusselbitar (grundtexten) som Gud har gett. Motsats sunetos, de förståndiga, är kloka och lägger ihop pusselbitarna som Gud har gett.

Rom 2:12  Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade [gå förlorade] utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen.
14  Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15  De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten [suneidesis] och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. [Samvetet fungerar som ett vittne som talar om vad som är rätt och fel, enligt Guds bud. Paulus går till rätta här med de judar som såg ner på hedningarna som inte hade lagen]

Suneidesis betyder samvetande och meduppfattning.
Roten är suneido som betyder att få insikt, att bli medveten om.

Samvetet är som en inre kompass – en slags moralisk lag även om det är påverkat av synden.
För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade, skriver Paulus i Tit 1:15.

Wikipedia: en rättskänsla, både medfött och inlärt.
Det är sant.
Medfödd: Vi har en medfödd medvetenhet om rätt och fel som Gud har gett människan.
Inlärd: En sund uppfostran eller annan bra påverkan betyder mycket.

Paulus måste syfta på människor i allmänhet här i Romarbrevet. Vad är det som gör att människor i allmänhet ser ärlighet, rättvisa och omsorg som gott? Att lögn och mord är fel? Slumpen? Nä, utan Gud skulle inga rättsbegrepp finnas.

Vi ser också att Gud dömer utifrån de förutsättningar som finns hos varje människa, (Rom 1). I verserna innan gör Paulus klart att ingen blir frälst av gärningar, utan endast av tro på Jesus och på hans rättfärdighet och försoning med Gud. Bara med Jesus på hjärtats tron kan vi göra goda gärningar till Guds ära.

När lärjungarna skulle ut och vittna eller evangelisera, sa Jesus:
Matt 10:14  Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. 15  Amen säger jag er: För Sodoms och Gomorras land skall det på domens dag bli drägligare än för den staden. [De byar och städer som lärjungarna skulle besöka hade alla förutsättningar för att tro och ta emot Jesus som Messias. De hade lagen och profeterna… allt Guds ord och det innebar också ett större ansvar.]

Människan skapades med ett unikt värde – i jämförelse med djuren – till Guds avbild. Men gudsförnekaren degraderar sig själv och säger att han är ett däggdjur som kommer från aporna. Och på väg att bli som gudar. Alla vet väl idag att Darwins ap-teori kom till enbart för att bortförklara och förneka Gud. Evolutionen kan kallas tidernas dårskap och ”den gamle ormens lögn” i ny förpackning.

David skriver i Psalm 14 och Psalm 53: Dårarna säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.”
Ännu värre när kristna kom under demoners påverkan i Toronto på 90-talet lät som djur.

Men innan vi klappar oss för bröstet ska vi komma ihåg att det är Guds nåd som gör att vi har fått förstånd och insikt. I samma psalmer står: ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud… Gud sökte oss och han förlät oss alla våra synder. Han ger insikt och förstånd.

Vad ska vi då säga när en kyrka försvarar synd och omoral som beskrivs i Rom 1? Ljuset kommer att slockna om de inte vänder om.
Jer 13:15  Hör och lyssna till detta, var inte högmodiga, ty HERREN har talat. 16  Ge HERREN, er Gud, ära innan han låter mörkret komma och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han skall förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker.

Ordet ”samvete” i svenska Bibeln nämns bara i 2 verser i GT:
1Sam 24:6  Men efteråt slog Davids samvete [hebr hans hjärta [lev] slog honom, straffade honom] honom för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel.
…10  Men Davids samvete slog [hebr. hans hjärta [lev] slog] honom sedan han hade räknat folket, och han sade till HERREN: “Jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men HERRE, förlåt nu din tjänares missgärning, för jag har handlat mycket dåraktigt.”

Hans hjärta tyngdes av skuld. Han blev medveten om sin skuld. Det är samma som att säga att hans samvete störde honom. Han fick ett ont samvete. ”Hjärta” [hebr. lev] står för den inre människan [sätet för vår inre natur]: viljan, sinnet, tankar (resonemang), känslor och samvete.

David skriver i Ps 32 om den lättnad det är att bli förlåten och få ett rent samvete, även om inte ordet samvete står med.
Ps 32:1  En läropsalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. 2  Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3  Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4  Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. 5  Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

Det avgörande inför Gud är uppriktighet, ärlighet, bekännelse, att få Guds förlåtelse. David klarade inte av att leva med skulden och med ett ont samvete. Det var som en tung börda.

Ett rätt fungerande samvete står alltid för sanningen.
2Kor 4:1  Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2  Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar [doloo] inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3  Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. [Vi förfalskar inte = vi är inga hycklare. Vi förvanskar inte Guds ord eller anpassar Guds ord efter världens trender så att det blir en snara: vi försvarar inte synden. Vi har inga sluga baktankar. Det grekiska ordet används för förfalskning av guld eller vin. Bildligt: ett falskt gudsrike och en falsk ande. Människors samveten bekräftar evangeliets sanning, när de är öppna och vill höra.]

1Tess 2:3  Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4  Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Samvetet kan vara skadat på olika sätt, säger Bibeln.
1Joh 3:18  Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 19  Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, 20  vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. [Här dömer samvetet felaktigt den som är oskyldig eller som har gjort upp med sin skuld.]

Samvetet kan vara svagt (överkänsligt).
-man får dåligt samvete av osäkerhet, helt i onödan.
-när vi är försvagade av sjukdom kan det komma falska anklagelser, för vi är mer sköra och påverkbara. Då är det viktigt att vi hjälper varandra och uppmuntrar den som är prövad.

Den nyfrälste kan ha ett svagt samvete
Paulus skriver om att äta avgudaofferkött. För den som var grundad i tron hade maten ingen betydelse eller påverkan. Mat är mat… och man var fri att äta vad man ville.
1Kor 8:9  Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. [Det fanns nyfrälsta som var osäkra och det kunde få dem att tvivla. Då borde man själv avstå för deras skull.]
Om man struntar i de svagas samveten fortsätter han:
…12  När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. 13  Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall.

Det svaga samvetet beror på att man har för lite kunskap i Guds ord. Friheten för den som har kunskap, får aldrig leda till den svages fall.

Samvetet kan vara brännmärkt – det är ett tidstecken

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2  De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta [kauteirazo] i sina samveten
KJ (v 2) ”Talande lögner i hyckleri, brännmärkta i sina samveten”

Kauteirazo betyder ”att bränna med ett varmt strykjärn”.
-man brännmärkte brottslingar på pannan.
-man brännmärkte en slav som försökte fly med ägarens namn på pannan.
Här har man sin skuld inbränt på samveten eller sin ägares namn: Satan.
Texten beskriver tre steg:

  1. De har vikit av från Guds väg [avfallit]
  2. De är bedragna av villoandar [demoner]
  3. De undervisar falska läror emot Guds ord men utger sig för att vara kristna [hyckleri]. Alla falska läror sätter jaget i centrum, även om man använder Jesu namn.

Samvetet är förbränt, okänsligt och förhärdat. Det är som dött och fungerar inte alls.
Finns det hopp för den med ett brännmärkt samvete? Ja, om man vänder om. Gud är mäktig att väcka, rena och hela samvetet och börja om. Men hyckleri är bland det värsta av allt för då förleder man oskyldiga medvetet.

Gud vill ge ett rent och gott samvete

När vi tar emot Jesus får vi ett renat samvete. Ett rent och gott samvete är i harmoni med Guds bud och hans vilja.

Hebr 9:13  Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14  hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.
…10:19  Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20  på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21  Vi har en stor (överste)präst över Guds hus. 22  Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. 23  Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.

I det nya förbundet

  1. utplånas våra synder 
  2. vi får ett rent samvete
  3. vi kan tjäna Gud i den Helige Andes kraft och ledning
  4. äkta tro leder till ett helgat liv i överlåtelse

Lagen ställer krav och talar om hur vi ska leva – men Guds nåd förvandlar inifrån.
När världens ande tas in i Guds församling blir församlingen världslig.
– ledarna ”uppträder som herrar”, tvärtemot vad Jesus sa.
– de förser sig själva med skyhöga löner.
– barmhärtigheten försvinner.
– man styr dels med smicker men fr a genom att lägga skuld på människor för att ge dåligt samvete …precis som i världen.

Vi hade ett praktexempel med covidvaccinen: “du är egoistisk om du inte tar det…du är skyldig dina medmänniskor att ta det”. Det är lögner och falska anklagelser som ska ge dåligt samvete för att tvinga till lydnad. Sanningen är att du har rätt att säga nej med ett mycket gott samvete!
Kristna ledare som ingick i den propagandan borde ha riktigt dåligt samvete.

I den världsliga församlingen läggs det krav med hjälp av bibelord:
-ledarna kräver att du är aktiv.
-de kräver att du engagerar dig.
-de kräver att du ger tionde och mycket mer.
-de kräver att du går ut och vittnar och ”helar” människor (felaktigt lovar alla helande som om du själv vore gud).
-till sist tar de äran för ditt arbete.
Det här är lagiskhet som leder till döda gärningar, hur ”andligt” det än kan låta.

Ett vittnesbörd på nätet av en amerikan som var med i en kyrka av samma sort som Bill Johnsons Bethel Church:
Jag känner att jag var så indoktrinerad under min tid i NAR att Gud förväntade sig att jag skulle vara “radikal” och inte leva ett “normalt” liv utan att vara en “världsförvandlare” och en “väckelse”. Jag kämpar nu med svår depression och skam för att inte göra mer för Honom.  …Det var en kväll för några månader sedan där denna berömda NAR-evangelist kom och talade i kyrkan. Han berättade en historia om någon som han ledde till Herren som sedan ledde 800 människor till Kristus under hans första år som frälst. Jag fick nästan ett sammanbrott där i kyrkan eftersom det fick mig att känna mig som ett värdelöst misslyckande för att inte ha gjort sådana saker för Herren. I slutet av gudstjänsten var det ett altarupprop där han sa att han skulle lägga händerna på människor för att “förmedla evangelisationens gåva” så att vi alla kunde gå ut och göra samma sak i princip. …Jag vet att Herren kallar oss att dela evangeliet och göra goda gärningar, men det är inte meningen att det ska kännas som en oändlig plåga och skam för att inte göra tillräckligt, eller hur?

  • det här är andligt slaveri.
  • det är förfalskningar av Guds ord som lägger falsk skuld på samvetet.
  • det skadar samvetet, precis som viss påverkan på en kompass kan göra att den visar fel riktning.

Fariseer och skriftlärda i NT var bundna i det och Jesus försökte få dem att förstå skillnaden på döda gärningar och gärningar gjorda i Gud.

Vi ska leva i Bibelns undervisning för att få rätt insikt och kunskap. Samvetet måste ställas under Guds ord – då får det rätt justering och rätt funktion. Man kanske kan säga att samvetet är som kompassen och Bibeln är kartan.

1 Tim 1:5 ”Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.”

Vi har den Helige Ande inom oss och lever inte under lagens krav. Vi får be om Andens ledning och inspiration. Paulus blev falskt anklagad av de lagiska. Han kallades ”en pestböld, att han ställde till oroligheter bland alla judar i hela världen… och han var ledare för nasareernas sekt”. Men Paulus hade ett rent samvete… han visste att Gud en dag ska döma och han skriver:

Apg 24:16  Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete [suneidesis] inför Gud och människor. [Det är ett samvete som inte har anledning att anklaga]

Gud väcker och renar samvetet. Han uppmanar oss att vara noga med att leva så.
1Tim 1:18  Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, 19  i tro och med ett rent samvete.Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron.

Hur gick det skeppsbrottet till? Jo, man handlade emot sitt samvete och gjorde något man visste var fel. Istället för att bekänna och ta emot Guds förlåtelse fortsatte man och struntade i varningssignalerna. Det börjar ofta med små steg, som vi vet. Man intalar sig att det inte är farligt men om man fortsätter tystar man samvetet och riskerar att förhärda sig.

När Jesus har renat våra hjärtan och samveten händer något förunderligt:
– Lagens dom och fördömelse är borta.
– Vi är förlåtna och frikända.
– Helgelse är att komma in i sitt rätta syfte. Det gör Gud i oss.

Rom 8:1  Så finns nu ingen fördömelse [fällande dom] för dem som är i Kristus Jesus. [Domen drabbade Jesus i vårt ställe] 2  Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. [Lagen kan bara avslöja att vi är syndare och skyldiga inför Gud, inte göra något åt det, inte hjälpa oss] 3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Vi kan frestas till allt möjligt, emot samvetet. Men när vi misslyckas, om vi syndar, ska vi gå med allt till Gud i bön. Guds förlåtelse är total och ett rent samvete är värt mer än allt annat. Vi älskar Jesus och vill lyda honom och ett rent och gott samvete sanktionerar alltid Guds ord och Guds vilja. Och framför allt: Gud vill inte att vi drivs av dåligt samvete utan av den Helige Ande.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.