Treenigheten och Guds egendomsfolk

Treenigheten och Guds egendomsfolk

Undervisning Elvor Ohlin
Lördagsgruppen, Skara
15/10-2022

Lyssna HÄR

Är Jesus Gud? Stämmer treenighetsläran?
Efter önskemål från er om att ta upp dessa aktuella frågor idag, vill jag ta upp en del i ämnet. Vi börjar från början.

1Mos1:1 I begynnelsen [bereshit] skapade Gud [Elohim] himmel och jord.
Bereshit betyder i/genom begynnelsen. Det skulle kunna översättas i begynnaren, i förstlingen skapade Gud eller För den främstes skull…

Elohim [Gud] är plural av Eloah som betyder Gud (gud) men verbet står i singular.
Elohim beskriver Gud (i Bibeln) som Skaparen, Kungen, Domaren, Frälsaren, Herren, den Evige och den Allsmäktige.
Elohims karaktär beskrivs som medkännande och barmhärtig, nådig och trofast i sitt förbund.

Jesus kallas begynnelsen eller begynnaren [grek. arche] eftersom allt skapades av och för honom.
Joh 1:1  I begynnelsen [arche] var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3  Genom honom [Jesus] har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4  I honom var liv [zoe – syftar på verkligt, andligt liv, evigt liv], och livet var människornas ljus [sanningen].
…14  Och Ordet blev kött [människa] och bodde [tabernaklade (motsvarande ord i hebr) – Guds tabernakel bland människor] bland oss, och vi såg hans härlighet [doxa – hans värde, den han verkligen är, hans majestät och ära], en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Den enfödde betyder att Jesus är unik och den ende som uppenbarar vem Gud är. Ordet enfödd syftar på Jesu eviga förhållande till skillnad från alla oss frälsta som kallas Guds barn (Guds söner).

1Mos 1:26  Gud [Elohim] sade: “Låt oss göra människor till (/i) vår avbild [tselem – skuggan av originalet], till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”

Hur gick det med avbilden?
Den förstördes av synden av frukten på Kunskapens träd på (om) gott och ont. Det innebar att sätta tro till lögnen. Adam och Eva skulle ha blivit Guds avbild mer och mer, genom att äta av Livets träd. Det är att sätta tro till Guds ord, till Jesus och lära känna honom mer och mer.

Kol 1:15  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. [Jesus gör Gud synlig] 16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17  Han är till före allting, och allt består genom honom. 18  Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Förstfödd betyder att han trädde fram, att allt är nytt i honom (Apg 13:33). Gud börjar om igen med den nya skapelsen i Kristus Jesus. Han är den främste i rang, position och funktion. Jesus är över allt skapat.
Jesus kom ovanifrån och vi är av jorden.
Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är [JHWH], skall ni dö i era synder.” 25  De frågade: “Vem är du då?” Jesus svarade: “Begynnelsen [arche], något som jag också har sagt er.

Varför står ordet Gud i plural och verbet i singular i skapelsen 1Mos 1? Vi går till Israels bekännelse:
5Mos 6:4  Hör, Israel! HERREN [JHWH], vår Gud [Elohim], HERREN [JHWH] är en [echad].
Echad betyder en, ett, enhet, förena, samma.
Med andra ord: flera i gudomen (plur) skapade tillsammans (sing) som en, som ett i en fullkomlig enhet.

Jesus sa om sig själv:
Joh 8:58  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Jag Är [gudsnamnet JHWH], redan innan Abraham blev till.” 59  Då tog de upp stenar för att kasta på honom,…[Varför ville de döda Jesus? Därför att han gjorde sig lik Gud]

Joh 5:18  Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik [isos – jämlik, av samma i kvalité, kvantité, värdighet och dignitet] Gud.

Mika 5:2  Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. [Jesus föddes i Betlehem men han var till i himlen av evighet: Jesus är Gud/gudomlig].

Joh 17:5  Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till [Dvs. innan Jesus steg ner och blev Människosonen].

När ängeln Gabriel kom till Maria:
Matt 1:23  Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. [meta – tillsammans med, hos (oss)]

Det är viktigt att notera att Maria var en syndare precis som vi, som behövde syndernas förlåtelse. Hon är inte ”Guds moder” eller ”himlens drottning”. Det är avgudadyrkan och hednisk religion som RKK lär ut.
Bibelns Maria, som blev Jesu mor, var en ödmjuk ung kvinna som genast böjde sig för Guds vilja och sa ja till kallelsen. Hon är ett föredöme för oss alla.

Fler bevis för att Jesus är Gud:
1. Ingen annan än Gud kan förlåta synder

Luk 5:20  Jesus såg deras tro och sade: “Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.” 21  De skriftlärda och fariseerna tänkte: “Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” [Jesus förlåter synd. Han är Gud]

2. Ingen annan än Gud får tillbes.

2Mos 34:14  Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han.
2Mos 20:3  Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
[1:a budet]
Mannen som blev botad av Jesus:
Joh 9:38  Då sade mannen: “Jag tror, Herre.” Och han tillbad honom.
Om kvinnorna vid graven när Jesus hade uppstått:
Matt 28:9  Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom.
Efter Jesu himmelsfärd:
Luk 24:52  De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

Jesus tillbes av både människor och änglar
Hebr 1:4  Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. …6  Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom. [Jesus är i gudomen. Han är Gud] 7 Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. 8 Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. 9 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. 10 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. 11 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. 12 Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut. 13 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 14 Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

3. Bara Gud kan frälsa – Messias är Gud.
Apg 20:28  Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. [Vems blod? Guds eget blod. Jesu blod.]

Jes 43:11  Jag, jag är HERREN [JHWH], förutom mig finns ingen frälsare.

4. Jesus är jämlik Fadern
Fil 2:6  Fastän han var till i Gudsgestalt räknade han inte tillvaron som [isos] Gud såsom segerbyte 7  utan utgav sig själv [kenosis] genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. [varande jämlik Gud – samma ord [isos] används om det himmelska Jerusalem i Upp 21:16 …dess längd, bredd och höjd var lika (exakt samma). Därför bekänner vi Jesus som sann Gud och sann människa]

Kenosis översätts utgav sig och det kan också översättas utblottade sig eller tömde sig.

Jesus utgav sig. Utblottade han sig på sin gudomlighet? Nej, han lämnade inte sin gudomliga natur/gudom, det är omöjligt. Jesus hävdade sin likhet med Gud men han utblottade sig på sina gudomliga rättigheter och gick in under våra begränsningar.

Kenosisläran används flitigt av villolärare som säger att Jesus (uttömde sig) lämnade sin gudomlighet och gjorde allt enbart som människa. Därför kan vi göra samma som han, säger de. Villoläror brukar antingen förneka att Jesus är Gud eller göra människor till gudar.

Jesus ödmjukade sig och blev lik oss – vår broder – men han är samtidigt jämlik Fadern. På Förklaringsberget fick Petrus, Jakob och Johannes se en glimt av Jesu härlighet.
Matt 17:2  Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.

…men när Johannes fick den stora uppenbarelsen senare:
Upp 1:17  När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter,..

Jag minns en kvinna som kom till kyrkan på 90-talet. Efter ett möte sa hon: ”Jag förstår inte. Karlsson säger att Jesus är här och Johansson säger att den Helige Ande är här. Hon säger att Jesus bor i henne men han är väl i himlen hos Fadern… vem är var egentligen?”

Jo, det råder en sådan total enhet så att Jesus sa:
Joh 10:30 Jag och Fadern är ett.”
Joh 14:11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.
[Allt Jesus gjorde var uppfyllelsen av profetorden om Messias i GT]

Den helige Ande kallas också Guds Ande och vid något tillfälle Jesu Ande. Därför kan vi säga att Guds närvaro är här eller att Jesus är här, trots att han bokstavligt sitter på Faderns högra sida i himlen och att den Helige Ande är utgjuten här bland oss.

Sonen och Anden är ett.
Joh 16:14  Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15  Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Fadern och Anden är ett.
2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Sann enhet förutsätter att man är på samma nivå.
Joh 14:16 Och jag skall be [grek erotao – att be till en jämlik, på samma nivå, likvärdig (bara om Jesus)] Fadern (“som är på samma nivå som jag, jämlik mig“), och han skall ge er en annan [grek. allos – av samma kvalité, samma värde/jämlik i värde] Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. [Jesus är sanningen och DHA kallas sanningens Ande i 5 bibelverser] Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. [Hur? Genom Anden som uppenbarar Gud och påminner om allt som Jesus sa och förhärligar honom. Detta måste uppenbaras av den Helige Ande]

Anden är jämlik Jesus och Fadern. Utifrån grundtexten skulle man kunna säga:
”Jag skall be Fadern, som jag står på samma nivå som och är jämlik mig i allt, att han ger er en annan Hjälpare som är jämlik oss i allt”.

Två ord för ”en annan”: allos (samma kvalité, jämlik) och heteros
Gal 1:6  Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat [heteros = av annan kvalité] evangelium, 7  fast det inte finns något annat [allos = det finns inget annat evangelium med samma kvalité].

Två ord för ”att be”: erotao – att be till en jämlik. Det ordet står bara om Jesus.

Aiteo är det vanligaste ordet som översätts när när någon ber i NT. Men det används aldrig om Jesus. Aiteo har innebörden en fattig tiggare kommer inför en mäktig herre och ber. Det beskrivs väldigt bra i:
Ps 123:1  Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. 2  Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd.

1917 års översättning:
Joh 10:29  Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. 30  Jag och Fadern äro ett.”

Jesus sa om sig själv vid ett tillfälle:
Joh 14:28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.
En bibelkommentar säger här: ”Sonen är sänd eller given, och i det avseendet upprätthåller en relation som är underordnad Fadern”.

I sitt tillstånd som människoson på jorden var Jesus underordnad. Han var sänd och given men samtidigt säger Johannes:
Joh 1:18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Messianska judar i Israel bekänner att hela GT:s Gud ska uppenbara sig i mänsklig gestalt som Messias. Han framträdde i människogestalt även i GT, kallad Herren eller Herrens ängel (sändebud).
1Mos 18:1  HERREN [JHWH] uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. 2  Han såg upp, och se, tre män stod framför honom.
En av de tre männen var Herren, JHWH, alltså Gud som uppenbarar sig i mänsklig form. Dvs. Messias.

Jer 23:6  I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge honom: HERREN [JHWH] vår rättfärdighet. [Profetian syftar på kungen Messias. Messias är JHWH. Messias är Gud]

Rabbiner som inte tror på Jesus säger att Messias bär Guds namn. De säger att Messias är Herren vår rättfärdighet. I Jer 23:6 bekänner även rabbiner i Israel att Messias är Gud.

Jag menar att Treenigheten är den bästa benämningen för att förklara Gud. Bara den Helige Ande kan uppenbara sanningen så att vi kan tro i våra hjärtan. Vi kan inte med vårt begränsade förstånd förstå allt.

Jesus föddes som jude i Israel.
Är det judiska folket fortfarande Guds egendomsfolk?
Svaret finns i FÖRBUNDEN.
Det började med Löftesförbundet med Abraham.

1Mos 12:1  HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort [underförstått på hebr. jag ska göra din karaktär känd. I NT kallas Abraham ”trons fader”], och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Abraham förklarades rättfärdig av tro på JHWH. Vi har ingen egen rättfärdighet Vi är förklarade rättfärdiga i tron på Jesus.

Herradömesteologi (Dominion teaching) är en annan villolära (framför allt inom Trosrörelsen) som säger att ”Guds Ande och din ande är samma sak”. Därav kommer ”vi är gudar-läran”. Det är urlögnen från Eden. Från Herradömesteologin kommer en annan falsk lära som säger “en gång frälst, alltid frälst”.

Bibeln säger att Guds Ande bor i din ande och vittnar tillsammans med din ande att du är Guds barn (Rom 8:16). Helgelsen gäller både ande, själ och kropp enligt 1Tess 5:23. Det betyder att vi kan förlora frälsningen. Guds Ande vek bort från kung Saul, därför att han förkastade Herrens ord (1Sam 15:23, 16:14). Bibeln ger många exempel på sådant avfall. I den yttersta tiden ska ett stort avfall ske från den sunda läran i Bibeln.

Förbundet som Gud slöt med Abraham gällde:
1. ett geografiskt land = Israel
2. ett folk /en naturlig avkommaAbraham, Isak, Jakob & hans 12 söner – deras efterkommande = det judiska folket
3. Rättfärdigförklarande genom tro
4. en välsignelse för alla folk – Messias – ett andligt folk med både judar och hedningar

Jesus säger: (Joh 4:22) ”frälsningen kommer från judarna”. Jesus var jude i sin mänsklighet.

Gal 3:6  Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. 7  Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. 8  Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade.
14  Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.
…16  Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus.
[Löftet uppfylls i Jesus, Guds Son]

Har judarna eller Israel någon fördel eller något företräde framför oss?
Både Ja och Nej.

JA!
Rom 3:1  Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? 2  Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. 3  Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet?
Rom 9:4  De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. 5  De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen.
[Allt detta gavs till Guds egendomsfolk judarna först]

NEJ!              
Rom 3:9  Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde.10  Det står skrivet:  Ingen rättfärdig finns, inte en enda  11  ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. [Judarna blir frälsta på samma sätt som vi och som judarna i NT:s tid. Här är ingen skillnad och inget företräde för att man är jude]

Judarna har ett företräde av att allt har getts till dem först men de har inget andligt företräde när det gäller pånyttfödelse och frälsning. Alla är syndare.
Gäller judarnas utkorelse fortfarande? Svaret är Ja!

Rom 11:25  Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26  Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. 27  Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. 28  I fråga om evangelium är de [judarna] fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull [Abraham, Isak, Jakob osv.] 29 Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.

Apg 3:25 (Petrus till judarna) Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas.  26  För er [judar] först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram [Jesus], och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

Judarnas frälsning sker fr a i den sista stora nöden, sista vedermödan:
Dan 12:1  “På den tiden [ändens tid] skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. [Det är samma tid som Jesus profeterar i Matt 24/Luk 21] Men på den tiden skall alla bland ditt folk [judarna] bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Jer 30:7  Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.

Hos 5:15  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig.

Det finns olika uppfattningar om judarnas frälsning som folk. En vanlig tolkning är att det sker samtidigt som Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet. Min övertygelse är att Israels frälsning är förutsättningen för Jesu återkomst. Att de är beredda och tar emot honom som Messias tillsammans med oss.
Israels frälsning betyder inte att varenda en som är judisk blir frälst men att en så stor väckelse sker, så att det räknas som hela folket.

Jesus sa:
Matt 23:39  Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”
Petrus:
Apg 3:19  Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20  och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.

Jag vill avsluta med ett citat hämtat från den messianska organisationen ONE FOR ISRAEL:
Vi ser inte bara det fysiska återställandet av Israel efter en 2000-årig exil, utan en andlig revolution äger rum mitt framför våra ögon.

Det judiska folket återvänder till sin Gud och accepterar Messias i antal som inte setts sedan den tidiga kyrkan!Inte nog med det, utan många arabiska människor kommer till Herren och många arabiska troende finner en djup enhet med sina judiska bröder och systrar.

Vi är judar och araber, tillsammans tjänar vi Messias Jesus, delar evangeliet med Israel och världen, gör lärjungar, utbildar ledare och välsignar våra samhällen i Jeshuas namn.

Vi ligger i framkanten med evangelisation och lärjungaskap i Israels moderna väckelse.Vi producerar evangelistiska medier på hebreiska, arabiska och engelska sett av miljontals israeler och andra runt om i världen, vilket leder till en boom i antalet människor som accepterar Yeshua som sin Messias och Herre.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , . Bookmark the permalink.