Pussla ihop originalbilden

Ord 2:1 Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, 2 så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten, 3 ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten, 4 om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt, 5 då skall du förstå HERRENS fruktan och finna kunskapen om Gud. 6 Ty det är HERREN som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd. 7 Åt de redbara har han visa råd i förvar, en sköld är han för dem som lever ostraffligt.

Här står det att Gud kommer att ge dig bitar av kunskap som du kan samla på hög. Men det står också att Gud är den som ger dig förmågan eller visdomen att sätta samman allt detta till en bild. Den bild du kommer att få se är vad vi kan kalla för originalbilden eller Guds rådslut: Ljuset som strålar fram i Jesu Kristi ansikte.

Det innebär att vi kan ha en massa bibelord (Pusselbitar) i vårt förråd (Förstånd) men sakna förmågan och visdomen att sätta samman dem till en enhet. (Originalbilden)

1/ Grunden för att kunna ta emot det här börjar alltså med att du bli Guds barn och han förklarar dig rättfärdig och föder dig på nytt med sin ande.
2/ Det kräver ett aktivt sökande för att finna skatterna
3/ Detta kommer ge dig Kunskap om Gud och Gudsfruktan

Om du visar Guds ord stort intresse och verkligen tar dig tid och läser och ber om ljus kommer du snart att märka att det börjar ske saker i ditt inre. Ibland verkar det vara tider av torka och absolut ingenting händer ge inte upp fortsätt bara skall du få se. Det verkar som om Gud verkligen prövar oss om vi verkligen vill ha mer ljus efter varje prövning ökar ljuset ännu mer. Det verkar som om prövningarna öppnar oss för att svärdet skall kunna tränga ner ännu djupare i oss varje gång. Det kan vara jobbigt under själva prövningen men belöningen är ännu mer vila och urskiljning.
Vad kommer nu från mig själv?
Vad kommer nu ifrån Gud?

Heb 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Det Lyser upp mitt innersta)

Mar 4:21 Han sade också till dem: “Inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skäppan eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren? 22 Det som är dolt måste bli uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen. 23 Hör, du som har öron att höra med!” 24 Och han sade: “Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. 25 Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.”

När vi slutar upp att söka Gud och pressa på utan blir passiva och inriktade på annat går det bakåt. Om ljuset försvinner tar ju mörkret över (Syndens Konsekvens)

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra (Var aktiv) medan ni har ljuset, så att mörkret (Syndens konsekvens) inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset (Aktivt) medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. (Så att mörkret i oss kastas ut) När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

En dag kom Herren till mig och visade mig en sak han tog mig med till en händelse då jag bara var ca 7 år – Jag stod bredvid min pappa som lade ett pussel på flera tusen bitar. Min pappa sa något som Gud Ande nu påminde mig om det var så levande så det upplevdes som det var igår.

Pappa sa: Nu när du börjar att lägga pusslet så börja med de 4 hörnen. Sedan fortsätter du med att bygga ihop ramen. Sedan kan du lägga samman olika mönster i bilden. Du lägger undan de svåra bitarna till sist de finner sin plats senare.

Bibeln har en massa pusselbitar i en massa olika böcker varje pusselbit kan vi kalla för kunskap. Men visdomen från Gud har den förmågan att den kan sätta ihop kunskapen till en enda bild. Då sa Herren jag skall föröka din kunskap och din visdom steg för steg.

Det grekiska ordet för visdom är Sofia som kommer av det hebreiska ordet Sofim. Dessa var väktare som skulle vandra runt staden som ofta var byggt på ett berg. De skulle lägga samman hela bilden till en enhet för att kunna avgöra om de skulle varna staden eller inte.

Varje bit av kunskap som sätts ihop till en bild i ditt pussel av Guds visdom som gör att du förstår är ju lik den bild som kartongen till pusslet visar. När Gud uppenbarar sig för dig genom sitt ord och ger dig Kunskap får du genom Guds visdom en större bild av Jesus Kristus. Detta är alltså att ha kärlek till sanningen! Ju större bild du har av Jesu Kristi ansikte ju mer ljus strålar det från Guds avbild ju mer värdefull blir han för dig.

2 Kor 3:15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

När du blir född på nytt tas slöjan bort och Herren börjar uppenbara sig genom sitt ord för dig. Först brukar det bli en hel hög med kunskap innan man får visdomen att lägga ihop pusslet. När det sker får du ett pussel som är precis som originalbilden och den kommer att förvandla dig. Här ser du att Pusslet läggs ihop av Anden och uppenbarar Herrens Härlighet. Alltså både vem Herren verkligen är men samtidigt hur värdefull han är.

Wow! Paulus hade inte en massa pusselbitar i oordning i sitt förråd här lyste bilden av Jesus Kristus fram genom Visdomen. Vad hjärtat är fullt av det kommer munnen att tala! Detta ljus visdomen från ovan har visat honom i skriften måste han bar presentera för andra.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Ormen förblindar människans sinne så att hon inte kan ta emot kunskap i Guds ord och lägga samman det till en enhet så hon ser Guds Härlighet (Orginalbilden) Men Gud har låtit Ljus lysa upp våra hjärtan. Det är Gud som har låtit ordet i GT (Kunskap) genom Andens Visdom (Ljus) satt ihop originalbilden som vi predikar.

Denna tidsålders gud representerar alltså ormen i lustgården som förblindade människan. Lägg märke till att den människan som är inspirerad av det trädet predikar sig själv. Men den som har fått sitt hjärta upplyst predikar om livets träd (Originalbilden)

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Vad är det nu för träd som manifesteras genom mitt förråd? Alla pusselbitar som nu samlas där kommer att presenteras genom min mun. Är det Guds visdom kommer du presentera originalbilden för människor. Är det Jordisk visdom saknas förmågan att presentera den originalbilden utan Jaget kommer ta hans plats. Allting handlar om vilket av de där träden i lustgården vi väljer!

Detta kan vi se när vi fortsätter i Lukas där ser vi att vi kan använda Guds ord genom 2 visdomar. Visdomen från Gud som handlar på det han har hört har förmågan att sätta ihop orden av kunskap till en hel bild. Den som är ovis och saknar den visdomen kommer Guds ord att handla om mitt eget och det jordiska. Det är exakt vad vi kommer att se nu när Gud kommer att döma sitt hus! De saknar visdomen från Gud de har en massa pusselbitar som de sätter samman med mänsklig visdom.

Luk 6:46 Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger? 47 Den som kommer till mig och lyssnar (Shema) till mina ord och handlar efter dem (Predika – Göra hans vilja) vem han är lik, det skall jag visa er. 48 Han liknar en (Vis) man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. (Den uppenbarade Jesus Kristus) När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. 49 Men den som lyssnar (Bara Kunskap) och inte handlar (Predikar – Göra hans vilja) liknar en (Ovis) man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.”

Hebreiskans Shema är följande 3 steg
1/ Lyssna (Aktivt hörande)
2/ Förstå (Lägga samman kunskap till en enhet)
3/ Handla – Predika – Utföra någons Vilja

Jag talar av egen erfarenhet att ditt hus kommer att prövas för det har Jesus Kristus byggt upp i dig. Det är när prövningarna kommer mot huset som det visar sig med vilken visdom det är byggt av. När floden kommer hjälper det inte att rabbla bibelord genom mänsklig visdom. Då kommer den sammanlagda bilden av den Gud som du verkligen upplevt genom erfaret vara det som gäller det kommer att vara din skatt.

2 Kor 4:7 Men denna skatt (Sammanlagda) har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Varje gång du gått igenom prövningar som även kan innebära ångest och smärta i kampen mot världen och den onde. Då växer din sammanlagda skatt genom Guds visdom och det ger dig tro och hopp även för kommande tider. Detta som Gud lagt ner hos dig kommer att skina igenom lerkärlet som är en bild av vår mänskliga svaghet.

Med andra ord du kommer med ditt bräckliga lerkärl till människor som är både själiskt och fysiskt starkare än du är. Men du vet av erfarenhet att Gud är med dig och precis när du behöver kraft kommer den att manifesteras exakt i det ögonblick du behöver det. Jag kan vittna om att hur många gånger som helst har jag upplevt en kraftig upplevelse av frid och känsla av att Gud har kontrollen mitt i farliga situationer som kunnat sluta riktigt illa.

Jag har i anden sett hur ett motstånd kommer att resas upp mot Herrens tjänare. Men i samma syn såg jag en lampa sänkas ner från himlen med ett kraftigt ljus. Gud gjorde en väg att vandra på där det förut såg omöjligt ut.

Herren tänker bygga färdigt sitt hus vad än den onde hittar på med sina vilddjur och sina digitala märken. Kom ihåg det Gud har kontrollen inte Djävulen vad som än händer,

Sak 4:1 Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. 2 Han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. 3 Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4 Och jag frågade ängeln som talade med mig: “Vad betyder dessa, min herre?” 5 Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

De försöker stoppa Guds församling i Kina genom sina diktaturfasoner och det verkar komma här också. Men församlingen i Kina fortsätter att växa mer än någonsin – Tack Jesus för din seger över ondskan!

Mvh Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.